yesterday morning joe arrives late for school for the first time

Câu hỏi:

18/04/2022 14,522

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Bạn đang xem: yesterday morning joe arrives late for school for the first time

Yesterday morning, Joe arrives late for school for the first time.

                   А                    В                      C                  D

Kiến thức: Thì của động kể từ

Giải thích:

Dấu hiệu: “Yesterday morning” => động kể từ phân chia thì vượt lên khứ đơn

Cách dùng: thao diễn mô tả hành vi tiếp tục xẩy ra và kết thúc đẩy nhập vượt lên khứ

Cấu trúc: S + Ved/bqt + O.

Sửa: “arrives” => “arrived”

Tạm dịch: Sáng trong ngày hôm qua, Joe đang đi vào ngôi trường muộn thứ tự trước tiên.

Chọn B.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The flood victims ________ with food and clean water by the volunteers.

A. provided

B. were provided

C. were providing

D. provide

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

She last visited her trang chính country ten years ago.

A. She hasn't visited her trang chính country for ten years.

B. She didn't visit her trang chính country ten years ago.

Xem thêm: chuyên đề lí 10 kết nối tri thức

C. She has visited her trang chính country for ten years.

D. She was in her trang chính country for ten years.

Câu 3:

In different parts of the world, elephants are still hunted for its ivory tusks.

        A                 B                                    C                           D

Câu 4:

Mike _________ his favourite program on TV when the lights went out.

A. was watching

B. is watching

C. watched

D. watches

Câu 5:

It is essential đồ sộ provide high school students with adequate career orientation, ví they can make

             A                                                                                                 B

more informative decisions about their future major.

               C                                                           D

Câu 6:

The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country's aviation industry due đồ sộ international travel restrictions.

A. considerably benefited

B. negatively changed

C. severely damaged     

Xem thêm: anh 8 unit 10 a closer look 1

D. completely replaced

TÀI LIỆU VIP VIETJACK