xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

Câu hỏi:

18/06/2019 260,069

Bạn đang xem: xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

Xenlulozo trinitrat được pha trộn kể từ xenlulozo và axit nitric quánh với xúc tác axit sunfuric quánh, lạnh lẽo. Để với 29,7 kilogam xenlulozo trinitrat, cần thiết dựng sử dụng dịch chứa chấp m kilogam axit nitric (hiệu suất phản xạ đạt 90%). Giá trị của m là :

Chọn đáp án C

Phương trình:

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(đặc)  → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O

nHNO3 = 3.nC6H7O2ONO23n = 3. 29,7297=0,3 kmol

Do hiệu suất chỉ đạt ngưỡng 90% nên mHNO3=0,3.630,9=21kg 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lên men hỗn hợp chứa chấp 300 gam glucozơ nhận được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men tạo ra trở thành ancol etylic là :

A. 60%

B. 40%.

C. 80%

D. 54%.

Câu 2:

Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (khối lượng riêng rẽ là một,5 gam/ml) cần thiết dùng làm tính năng với xenlulozơ tạo ra trở thành 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) :

A. 55 lít

B. 81 lít

C. 49 lít

D. 70 lít.

Câu 3:

Xenlulozơ trinitrat được pha trộn kể từ phản xạ đằm thắm axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản xạ 60% tính bám theo xenlulozơ). Nếu sử dụng 2 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat pha trộn được là :

A. 2,97 tấn.

B. 3,67 tấn.

C. 2,trăng tròn tấn.

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

D. 1,10 tấn.

Câu 4:

Đun lạnh lẽo 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3 /NH3 nhận được 15 gam Ag, mật độ của hỗn hợp glucozơ là :

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 30%.

Câu 5:

Đi từ 150 gam tinh nghịch bột sẽ điều chế được từng nào ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

A. 46,875 ml

B. 93,75 ml

C. 21,5625 ml

D. 187,5 ml.

Câu 6:

Cho 34,2 gam kiểu mẫu saccarozơ với lẫn lộn mantozơ phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, nhận được 0,216 gam Ag. Tính chừng tinh nghịch khiết của kiểu mẫu saccarozơ trên?

A. 1%

B. 99%

C. 90%

D. 10%