whole number là gì

You are viewing the article: Whole Number Là Gì – Nghĩa Của Từ Whole Number | Bostonenglish.edu.vn at vpc.org.vn

Chúng tao nằm trong mò mẫm hiểu coi nghĩa của kể từ Whole number là gì nha!

Bạn đang xem: whole number là gì

numbers là gì

numbers là gì

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://vpc.org.vn/

Numbers

number /’nʌmbə/

 • danh từ
  • số
   • even number: số chãn
   • old number: số lẻ
   • broken number: phân số
   • a great number of: nhiều
   • issued in numbers: xuất bạn dạng từng đoạn, thực hiện nhiều số
   • singular number: (ngôn ngữ học) số ít
   • plural number: (ngôn ngữ học) số nhiều
  • đám, bọn, group, toán
   • he is not of our number: nó ko ở nhập bọn bọn chúng tôi
  • sự kiểm điểm số lượng
   • without number: ko thể kiểm điểm được, hằng hà rơi số
  • (số nhiều) sự rộng lớn về con số, số nhiều, nhiều số
   • to win by numbers: thắng vì như thế rộng lớn về số lượng
   • he was by numbers: thắng vì như thế rộng lớn về số lượng
   • he was compelled đồ sộ yield đồ sộ numbers: nó cần phải Chịu thua thiệt trước số đông
  • (thơ ca) nhịp điệu
  • (số nhiều) câu thơ
  • (số nhiều) số học
   • to be good at numbers: xuất sắc về số học
  • to lose the number of one’s mess
   • (quân sự), (từ lóng) chết
  • number one
   • (thông tục) cá thể, bạn dạng thân
  • to look only after number one: chỉ siêng săn sóc chút bạn dạng thân
  • (quân sự), (từ lóng) đại uý (hải quân)
  • his number goes up
   • (từ lóng) nó sẽ bị chầu ông vải rồi
 • ngoại động từ
  • đếm
   • to number the stars: kiểm điểm sao
  • (number among, in, with) kể nhập, liệt nhập, tính vào
   • I number him among my friends: tôi kể anh tao nhập số chúng ta tôi
  • đánh số, ghi số
   • these books are numbered from one đồ sộ twenty: những cuốn sách này được khắc số từ là một cho tới nhị mươi
  • lên cho tới, bao gồm với, với số dân là (tổng số)
   • we numbered twenty in all: công ty chúng tôi toàn bộ bao gồm với nhị mươi người
   • an army numbering eighty thousand: một đạo quân lên tới mức 80 000 người
   • this village numbers 5,000: buôn bản này còn có đầy đủ số dân là 5 000
  • thọ (bao nhiêu tuổi)
   • he numbers four score years: cụ ấy lâu tám mươi
  • his years are numberef
   • anh tao cũng không còn sinh sống được bao lâu nữa

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://vpc.org.vn/

Examples: 0, 7, 212 and 1023 are all whole numbers

(But numbers lượt thích ½, 1.1 and 3.5 are not whole numbers.)

Counting Numbers

Counting Numbers are Whole Numbers, but without the zero. Because you can”t “count” zero.

Bạn đang được xem: Whole number là g

So they are 1, 2, 3, 4, 5, … (and so sánh on).

Natural Numbers

“Natural Numbers” can mean either “Counting Numbers” {1, 2, 3, …}, or “Whole Numbers” {0, 1, 2, 3, …}, depending on the subject.

Xem thêm: Giá Vốn Tiếng Anh Là Gì, Giá Vốn Trong Tiếng Tiếng Anh

Integers

Integers are lượt thích whole numbers, but they also include negative numbers … but still no fractions allowed!

So, integers can be negative {−1, −2,−3, −4, … }, positive {1, 2, 3, 4, … }, or zero {0}

We can put that all together lượt thích this:

Integers = { …, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, … }

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://vpc.org.vn/

Examples: −16, −3, 0, 1 and 198 are all integers.

(But numbers lượt thích ½, 1.1 and 3.5 are not integers)

These are all integers (click đồ sộ mark), and they continue left and right infinitely:

Some People Have Different Definitions!

Some people (not me) say that whole numbers can also be negative, which makes them exactly the same as integers.

Xem thêm: Tháng 7 Tiếng Anh Là Gì, Tháng 7 Trong Tiếng Tiếng Anh

And some people say that zero is NOT a whole number. So there you go, not everyone agrees on a simple thing!

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://vpc.org.vn/

My Standard

I usually stick đồ sộ this:

Name
Numbers
Examples
Whole Numbers
{ 0, 1, 2, 3, 4, … }
0, 27, 398, 2345
Counting Numbers
{ 1, 2, 3, 4, … }
1, 18, 27, 2061
Integers
{ … −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, … }
−15, 0, 27, 1102

And everyone agrees on the definition of an integer, so sánh when in doubt say “integer”.

And when you only want positive integers, say “positive integers”. It is not only accurate, it makes you sound intelligent. Like this (note: zero isn”t positive or negative):

Integers = { …, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4, … } Negative Integers = { …, −4, −3, −2, −1 } Positive Integers = { 1, 2, 3, 4, … } Non-Negative Integers = { 0, 1, 2, 3, 4, … } (includes zero, see?)

Other Numbers

For an interesting look at other types of numbers read The Evolution of Numbers

Number Line Adding and Subtracting Positive and Negative Numbers Number Index Algebra Index

Bostonenglish.edu.vn cũng hùn trả lời những yếu tố sau đây:

Xem thêm: if the examiner can't make sense of what your essay is about you'll get the low mark

 • Number nghĩa giờ Anh là gì
 • Numbers bên trên iPhone là gì
 • Numbered la gì
 • In the future la gì
 • A number là gìPages là gì
 • Keynote la gì
 • Number one nghĩa là gì
See more articles in the category: Wiki