we are looking for...place to spend...night

Câu hỏi:

19/03/2022 10,072

Bạn đang xem: we are looking for...place to spend...night

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

“place” là danh kể từ ko xác lập rõ ràng nhập câu và chính thức vì như thế một phụ âm => tớ sử dụng “a”

night” là danh kể từ và đã được xác lập rõ ràng nhập câu nhưng mà khắp cơ thể thưa và người nghe thấu hiểu đối tượng người dùng tê liệt nên tớ sử dụng “the”

=> We are looking for a place lớn spend the night.

Tạm dịch: Chúng tôi đang được dò thám một điểm nhằm qua quýt tối.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer.

Please turn off ___ lights when you leave ___ room.

A.the-the

B.a-a

C.the-a

D.a-the

Câu 2:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

We have  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 1)cat and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 2)dog.   Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 3)cat doesn’t get on well with  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”We have mèo and dog.  mèo doesn’t get on well with dog. (ảnh 4)dog.

Câu 3:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

Xem thêm: this film is more interesting than that one

She took  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 1)hamburger and  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 2)apple, but she didn’t eat  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”She took hamburger and hãng apple, but she didn’t eat hãng apple. (ảnh 3)apple.

Câu 4:

Choose the best answer.

Mr. Smith is ___old customer and ___honest man.A.an-the

B.the-an

C.an-an

D.the-the

Câu 5:

Choose the best answer.

When I travel lớn ____ foreign country, I always want lớn try ___ local specialties first.

A.a-the

B.a-a

C.the-the

D.the-a

Câu 6:

Fill in the blank with “a”, “an” or “the”

Peter is  Fill in the blank with “a”, “an” or “the”Peter is most hard-working student I’ve known. (ảnh 1)most hard-working student I’ve known.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK