tự học tiếng thái cho người mới bắt đầu pdf

TỔNG HỢP CÁC TÀI LIỆU HỌC TIẾNG THÁI LAN

Bạn đang xem: tự học tiếng thái cho người mới bắt đầu pdf

1. http://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/VI/VITH/38.HTM?fbclid=IwAR2NXFyWu5VZV0XmVR0P5vXh56Od70MZaPag7v1JAS2XDNbmadum3n4qtAE
2. http://www.goethe-verlag.com/book2/_VOCAB/VI/VITH/VITH.HTM
3. https://docs.fumee.vn/sach-hoc-tieng-thai-lan/
4. Giáo trình Anh – Thái:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B-dPDZckIrFOSFZmR0w1LTRKY00?fbclid=IwAR2OtL-EYs93ZVKZj0Di30og5klQsrO4AV55d3UYsP4QCmHINJoNtRaS_jY
5. https://hoctiengthai.com/
6. http://www.andamandiscoveries.com/pdf/phrasebook_basic.pdf
7. http://womenlearnthai.com/downl…/FREEQuickDirtyThaiVocA4.pdf
8. http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf/Everyday_Thai.pdf
9. https://www.scribd.com/doc…/329772867/thai-for-beginners-pdf
10. https://www.loc.gov/catdir/cpso/romanization/thai.pdf
11. http://www.dcs.warwick.ac.uk/~ant/thai/grammar-guide.pdf
12.https://www.omniglot.com/charts/print/thai.pdf
13. https://www.thaiguide.dk/download/Straight-To-The-Point-Emil-Vohlert.pdf?fbclid=IwAR0yoUAagls_67jPH-dCdHquWbtiBEtGL7YJlwDBpBbCYdffvec2onbK3wg
14.https://vi.scribd.com/document/84787851/Becker-Thai-for-Intermediate-Learners?fbclid=IwAR0x_gtU7kjDdUJ_o7F9arAKi7tVbqrszr-jdxeh6q5osmwME7_o84q2lEQ
15.http://www.thai-language.com/FSI/FSI%20-%20Thai%20Basic%20Course%20-%20Volume%201%20-%20Student%20Text.pdf?fbclid=IwAR00WPMLZ_iwQu_7BzGW0bGm5w_0YCC_Hh90FVnWXc6JhGG-xT2Ab9CaPYU
16. https://www.youtube.com/watch?v=El2vKTdzz8g&t=4s
17.https://www.youtube.com/watch?v=GoqGQBPcB_w
18.https://www.youtube.com/watch?v=9eeEIdPzKbI
19.https://www.youtube.com/watch?v=El2vKTdzz8g&t=4s
20.https://www.youtube.com/watch?v=Kqq8IIzd23c
21.https://www.youtube.com/watch?v=lXwdYMHQXSs
22.https://www.youtube.com/watch?v=cO8ZgebppQQ
23.https://www.youtube.com/watch?v=hMh7IzYjnZQ
24.https://www.youtube.com/watch?v=tpbeQ_mWmnI&t=107s
25. https://www.youtube.com/watch?v=K54pui2yEGs
26.https://www.youtube.com/watch?v=-05furval5U
27.https://www.youtube.com/watch?v=w462ce06z5M
28.https://www.youtube.com/watch?v=JXDhuyM45O4&t=17s
29.https://www.youtube.com/watch?v=0TQue5Gex-Y
30.https://www.youtube.com/watch?v=6LVkBivb3rw
31.https://www.youtube.com/watch?v=kBTPL95-fVo
32. Sách học tiếng thái lan tập 1- nguyễn tương lai
https://goo.gl/sqmP5o
33. Tập tô 44 phụ âm
https://goo.gl/HqTbXE
34. Ngữ pháp
https://goo.gl/c3NaWX
35. Giao tiếp tình huống
https://goo.gl/84huCL
36. Tiếng thái cho người mới bắt đầu
https://goo.gl/acg0ca
37. Tiếng thái trung cấp
https://goo.gl/W9xZZh
38. Từ vựng website
https://goo.gl/l9tKQE
39. Sách tập đọc 12 quyển
https://goo.gl/l9tKQE kèm video https://goo.gl/RnRBdm
40. Sổ tay du lịch thái lan
https://goo.gl/xa6i7n
41. https://hoclieuthailao.blogspot.com/search/label/Gi%C3%A1o%20tr%C3%ACnh%20ti%E1%BA%BFng%20Th%C3%A1i?m=1&fbclid=IwAR1W5o0GTAybTGqSEIINNcIwqJVUnW7RoheNKWYJo7N-lrJ35kipxe4NuS8
Nguồn sưu tầm tổng hợp

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp