trắc nghiệm quốc phòng 12 bài 2

Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 12 Bài 2 với đáp án

Với 30 thắc mắc trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 12 Bài 2: Một số nắm rõ về nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng với đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm GDQP 12 đạt thành phẩm cao.

Bạn đang xem: trắc nghiệm quốc phòng 12 bài 2

Quảng cáo

Câu 1. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích đặc điểm của nền quốc chống toàn dân ở Việt Nam?

A. Của dân.

B. Do dân.

C. Vì dân.

D. Khoa học tập.

Câu 2. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích tư tưởng lãnh đạo của Đảng Cộng sản nước ta trong các việc xây cất nền quốc chống toàn dân?

A. Kết phù hợp nghiêm ngặt nhì trách nhiệm kế hoạch là chống đế quốc và chống phong loài kiến.

B. Phối phù hợp nghiêm ngặt hoạt động và sinh hoạt quốc chống, bình yên với hoạt động và sinh hoạt đối nước ngoài.

C. Củng cố quốc chống, bình yên là trách nhiệm trọng yếu ớt của Đảng, Nhà nước, dân chúng.

D. Thể chế hóa những mái ấm trương của Đảng về xây cất nền quốc chống toàn dân.

Câu 3. Việc xây cất nền quốc chống toàn dân ở nước ta không nhằm tiến hành mục tiêu này bên dưới đây?

A. chỉ vệ vững chãi song lập, tự do, thống nhất và vẹn tuyền cương vực.

B. chỉ vệ Đảng, Nhà nước, dân chúng và chính sách xã hội mái ấm nghĩa.

C. chỉ vệ sự nghiệp thay đổi, công nghiệp hóa, văn minh hóa tổ quốc.

D. Giữ môi trường xung quanh chủ quyền, cải tiến và phát triển tổ quốc theo dõi kim chỉ nan tư phiên bản mái ấm nghĩa.

Quảng cáo

Câu 4. Một trong mỗi trách nhiệm xây cất nền quốc chống toàn dân là

A. đảm bảo an toàn vững chãi song lập, tự do, tòa vẹn cương vực của Tổ quốc nước ta.

B. lưu giữ vững vàng sự ổn định quyết định và cải tiến và phát triển của từng hoạt động và sinh hoạt vô cuộc sống xã hội.

C. đấu giành giật ngăn chặn những hành vi làm rối, phá hủy, lật ụp của những gia thế phản động.

D. lưu giữ gìn trật tự động tin cậy xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng của con người, gia sản của từng mái ấm gia đình và công dân.

Câu 5. Một trong mỗi trách nhiệm xây cất nền bình yên dân chúng là

A. đảm bảo an toàn vững chãi song lập, tự do, tòa vẹn cương vực của Tổ quốc nước ta.

B. tiến công thắng từng quân thù xâm lăng, đảm bảo an toàn Tổ quốc và cuộc sống dân chúng.

C. đấu giành giật ngăn chặn những hành vi làm rối, phá hủy, lật ụp của những gia thế phản động.

D. ngăn ngừa, vượt qua từng thủ đoạn và hành vi “Diễn biến đổi hòa bình” của cừu địch.

Câu 6. Tiềm lực tài chính của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng được hiểu là

A. ý chí quyết tâm của dân chúng trong các việc xây cất và đảm bảo an toàn Tổ quốc xã hội mái ấm nghĩa.

B. tài năng về tài chính của tổ quốc hoàn toàn có thể khai quật nhằm mục tiêu gia tăng quốc chống, bình yên.

C. tài năng về khoa học tập và technology hoàn toàn có thể khai quật đáp ứng cho tới quốc chống, bình yên.

D. tài năng về vật hóa học, ý thức hoàn toàn có thể kêu gọi, đáp ứng cho tới trách nhiệm quân sự chiến lược.

Quảng cáo

Câu 7. Tiềm lực kho học tập – technology của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng được hiểu là

A. ý chí quyết tâm của dân chúng trong các việc xây cất và đảm bảo an toàn Tổ quốc xã hội mái ấm nghĩa.

B. tài năng về tài chính của tổ quốc hoàn toàn có thể khai quật nhằm mục tiêu gia tăng quốc chống, bình yên.

C. tài năng về khoa học tập và technology hoàn toàn có thể khai quật đáp ứng cho tới quốc chống, bình yên.

D. tài năng về vật hóa học, ý thức hoàn toàn có thể kêu gọi, đáp ứng cho tới trách nhiệm quân sự chiến lược.

Câu 8. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích về tiềm lực kinh tế của nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Là ĐK vật hóa học đáp ứng cho tới sức khỏe quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng.

B. Là tài năng tài chính của tổ quốc hoàn toàn có thể khai quật nhằm mục tiêu gia tăng quốc chống, bình yên.

C. Là hạ tầng vật của những tiềm năng không giống (chính trị, khoa học tập – technology, quân sự chiến lược...).

D. Là yếu tố tác động thẳng cho tới khoa học tập quân sự chiến lược, nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự chiến lược.

Câu 9. Tiềm lực này tiếp sau đây được xem như là yếu tố xúc tiến sự phát triển tài chính và gia tăng quốc chống, an ninh; tác động thẳng cho tới khoa học tập quân sự?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược - bình yên.

C. Tiềm lực khoa học tập – technology.

D. Tiềm lực tài chính.

Quảng cáo

Câu 10. Tiềm lực này tiếp sau đây được đặt ra những câu hỏi là: tài năng tiềm ẩn về vật hóa học, ý thức hoàn toàn có thể kêu gọi tạo nên trở thành sức khỏe đáp ứng cho tới trách nhiệm quân sự chiến lược, bình yên cho tới chiến tranh?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược - bình yên.

C. Tiềm lực khoa học tập – technology.

D. Tiềm lực tài chính.

Câu 11. Xây dựng tiềm lực chủ yếu trị, tinh anh thần của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng cần thiết triệu tập vô trách nhiệm này bên dưới đây?

A. Thực hiện nay chất lượng tốt trách nhiệm dạy dỗ quốc chống, an ninh; nâng lên cảnh giác cách mệnh.

B. Đảm bảo hạ tầng vật hóa học cho tới quốc chống, bình yên vô thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội hình cán cỗ khoa học tập, kỹ năng.

D. Xây dựng quân group và công an theo dõi hướng: cách mệnh, chủ yếu quy, tinh anh huệ, văn minh.

Câu 12. Xây dựng tiềm lực khoa học tập, công nghệ của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng cần thiết triệu tập vô trách nhiệm này bên dưới đây?

A. Thực hiện nay chất lượng tốt trách nhiệm dạy dỗ quốc chống, an ninh; nâng lên cảnh giác cách mệnh.

B. Đảm bảo hạ tầng vật hóa học cho tới quốc chống, bình yên vô thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội hình cán cỗ khoa học tập, kỹ năng.

D. Xây dựng quân group và công an theo dõi hướng: cách mệnh, chủ yếu quy, tinh anh huệ, văn minh.

Câu 13. Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng cần thiết triệu tập vô trách nhiệm này bên dưới đây?

A. Thực hiện nay chất lượng tốt trách nhiệm dạy dỗ quốc chống, an ninh; nâng lên cảnh giác cách mệnh.

B. Đảm bảo hạ tầng vật hóa học cho tới quốc chống, bình yên vô thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội hình cán cỗ khoa học tập, kỹ năng.

D. Xây dựng quân group và công an theo dõi hướng: cách mệnh, chủ yếu quy, tinh anh huệ, văn minh.

Câu 14. Xây dựng tiềm lực quân sự chiến lược, an ninh của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng cần thiết triệu tập vô trách nhiệm này bên dưới đây?

A. Thực hiện nay chất lượng tốt trách nhiệm dạy dỗ quốc chống, an ninh; nâng lên cảnh giác cách mệnh.

B. Đảm bảo hạ tầng vật hóa học cho tới quốc chống, bình yên vô thời bình và thời chiến.

C. Chú trọng công tác làm việc huấn luyện và đào tạo và tu dưỡng đội hình cán cỗ khoa học tập, kỹ năng.

D. Thực hiện nay công tác làm việc dạy dỗ quốc chống – bình yên với từng đối tượng người dùng. 

Câu 15. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng được biểu lộ ở

A. năng lượng điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

B. tài năng cải tiến và phát triển khoa học tập, đội hình cán cỗ khoa học tập, kỹ năng.

C. hạ tầng vật hóa học kỹ năng hoàn toàn có thể kêu gọi cho tới quốc chống, bình yên.

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

D. tài năng giữ lại và không ngừng nghỉ cải tiến và phát triển của những lực lượng vũ trang.

Câu 16. Tiềm lực quốc chống, bình yên của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng được biểu lộ ở

A. năng lượng điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

B. tài năng cải tiến và phát triển khoa học tập, đội hình cán cỗ khoa học tập, kỹ năng.

C. hạ tầng vật hóa học kỹ năng hoàn toàn có thể kêu gọi cho tới quốc chống, bình yên.

D. tài năng giữ lại và không ngừng nghỉ cải tiến và phát triển của những lực lượng vũ trang.

Câu 17. Tiềm lực khoa học tập, technology của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng được biểu lộ ở

A. năng lượng điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

B. mối cung cấp dự trữ mức độ người, mức độ của ở thời bình Lúc trả thanh lịch thời chiến.

C. hạ tầng vật hóa học kỹ năng hoàn toàn có thể kêu gọi cho tới quốc chống, bình yên.

D. tài năng giữ lại và không ngừng nghỉ cải tiến và phát triển của những lực lượng vũ trang.

Câu 18. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích biểu lộ của tiềm năng chủ yếu trị, ý thức vô nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Năng lực điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

B. Ý chí quyết tâm của dân chúng vô trách nhiệm đảm bảo an toàn Tổ quốc.

C. Trung tâm vật hóa học kỹ năng hoàn toàn có thể kêu gọi cho tới quốc chống, bình yên.

D. Sự ngược lí quản lý ở trong nhà nước với trách nhiệm quốc chống, bình yên.

Câu 19. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích biểu lộ của tiềm năng khoa học tập – technology vô nền quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Năng lực điều khiển của Đảng với trách nhiệm quốc chống, bình yên, đảm bảo an toàn Tổ quốc.

B. Khả năng cải tiến và phát triển khoa học tập, đội hình cán cỗ khoa học tập, kỹ năng.

C. Trung tâm vật hóa học kỹ năng hoàn toàn có thể kêu gọi đáp ứng cho tới quốc chống, bình yên.

D. Năng lực phần mềm thành phẩm phân tích khoa học tập đáp ứng nhu cầu đòi hỏi quốc chống, bình yên.

Câu trăng tròn. Nội dung này tiếp sau đây không phản ánh đích nội dung Lúc xây cất thế trận quốc chống toàn dân, bình yên nhân dân?

A. Xây dựng điểm chống thủ vững vàng mạnh ở những xã, phường bên trên toàn quốc.

B. Xây dựng phương án, xây dựng lực lượng sẵn sàng ứng phó với từng trường hợp.

C. Kết phù hợp nghiêm ngặt thế trận quốc chống toàn dân với thế trận bình yên dân chúng.

D. Phân vùng kế hoạch với quốc chống, bình yên kết phù hợp với phân vùng tài chính.

Câu 21. Xây dựng nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng vững vàng mạnh không thực hiện nay phương án này bên dưới đây?

A. Tăng cường công tác làm việc dạy dỗ quốc chống – bình yên.

B.Tăng cường sự điều khiển của Đảng, quản lí lí của Nhà nước.

C. Nâng cao unique những lực lượng vũ trang dân chúng.

D. Quân sự hóa khối hệ thống trị, cỗ máy điều khiển tổ quốc.

Câu 22. Trong xây cất nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng, tiềm lực chủ yếu trị, tinh anh thần nằm tại như vậy nào?

A. Là nhân tố cơ phiên bản trong các việc gia tăng quốc chống, bình yên.

B. Là hạ tầng vật hóa học của những tiềm năng không giống (kinh tế, khoa học tập – technology...).

C. Là yếu tố cơ phiên bản tạo nên nên tiềm lực quốc chống, bình yên.

D. Là điều khiếu nại vật hóa học đáp ứng cho tới sức khỏe quốc chống, bình yên.

Câu 23. Trong xây cất nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng, tiềm lực khoa học tập – công nghệ có địa điểm như vậy nào?

A. Là nhân tố xúc tiến phát triển tài chính và gia tăng quốc chống, bình yên.

B. Là hạ tầng vật hóa học của những tiềm năng không giống (kinh tế, chủ yếu trị - ý thức...).

C. Là yếu tố cơ phiên bản tạo nên nên tiềm lực quốc chống, bình yên.

D. Là điều khiếu nại vật hóa học đáp ứng cho tới sức khỏe quốc chống, bình yên.

Câu 24. Nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng của nước ta không mang Điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Là nền quốc chống, bình yên “của dân, bởi dân và vì thế dân”.

B. Được xây cất nhằm mục tiêu mục tiêu độc nhất là tự động vệ chính đại quang minh.

C. Nền quốc chống toàn dân gắn chặt với nền bình yên dân chúng.

D. Chỉ được xây dựng bên trên một nghành độc nhất là: quân sự chiến lược.

Câu 25. Ở nước ta, Điểm lưu ý vô của nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng được biểu lộ ở sự phối hợp thân thiện xây cất con cái người dân có giác ngộ chủ yếu trị, với học thức với vũ trang, chuẩn bị kỹ năng hiện nay đại?

A. Dân mái ấm.

B. Toàn diện.

C. Hiện đại.

D. Vì dân.

Câu 26. Xây dựng nền nền quốc chống toàn dân, bình yên dân chúng là trách nhiệm của

A. quân group dân chúng và công an dân chúng.

B. cả khối hệ thống chủ yếu trị và toàn dân.

C. lực lượng vũ trang nhân dân chúng.

D. Đảng và núi sông.

Câu 27. Nòng cốt của những lực lượng vũ trang ở nước ta là

A. quân group dân chúng và công an dân chúng.

B. dân binh tự động vệ và quân group dân chúng.

C. công an dân chúng và dân binh tự động vệ.

D. dân binh tự động vệ và binh nòng cốt.

Câu 28. “Tạo được thế sắp xếp kế hoạch thống nhất về cải tiến và phát triển tài chính với quốc chống, bình yên, đáp ứng từng bước ổn định quyết định và cải tiến và phát triển tài chính - xã hội, nâng cấp cuộc sống dân chúng song song với tăng nhanh, gia tăng quốc phòng” – này đó là nội dung cần thiết lưu ý trong các việc xây cất tiềm năng này bên dưới đây?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bình yên.

C. Tiềm lực tài chính.

D. Tiềm lực khoa học tập – technology.

Câu 29. “Xây dựng quân group và công an theo dõi hướng: cách mệnh, chủ yếu quy, tinh luyện, từng bước hiện nay đại; nâng lên unique tổ hợp, lấy xây cất chủ yếu trị thực hiện cơ sở” – này đó là nội dung cần thiết lưu ý trong các việc xây cất tiềm năng này bên dưới đây?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bình yên.

C. Tiềm lực tài chính.

D. Tiềm lực khoa học tập – technology.

Câu 30. “Xây dựng thương yêu quê nhà tổ quốc, niềm tin cậy so với Đảng, Nhà nước, chính sách xã hội mái ấm nghĩa” – này đó là nội dung cần thiết lưu ý trong các việc xây cất tiềm năng này bên dưới đây?

A. Tiềm lực chủ yếu trị, ý thức.

B. Tiềm lực quân sự chiến lược, bình yên.

C. Tiềm lực tài chính.

D. Tiềm lực khoa học tập – technology.

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống lớp 12 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

  • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 12 Bài 1 với đáp án
  • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 12 Bài 3 với đáp án
  • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 12 Bài 4 với đáp án
  • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 12 Bài 5 với đáp án
  • Trắc nghiệm giáo dục và đào tạo quốc chống 12 Bài 6 với đáp án

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân