tony and toby have a lot in

Câu hỏi:

06/04/2020 38,150

Bạn đang xem: tony and toby have a lot in

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

Tony and Toby have a lot in ________with each other

A. common

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Thành ngữ: have a lot in common with [ có không ít điểm công cộng với ai đó]

Câu này dịch như sau: Tony và Toby có không ít điểm công cộng với nhau

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Many young people lack skills, good education, and financial đồ sộ settle in the urbanareas where many jobs are found

A. lack

B. financial

C. urbanareas

D. are found

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

All the boys are good at cooking, but ________is as good as the girls

A. either

B. neither

C. every

D. none

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

No thành viên in the team came đồ sộ his birthday các buổi tiệc nhỏ. But Julia did come

A. Every thành viên in the team came đồ sộ his birthday party

B. Not only did Julia come đồ sộ his birthday các buổi tiệc nhỏ but also other members did

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

C. Julia was the only thành viên in the team đồ sộ come đồ sộ his birthday party

D. Julia was one of the members who came đồ sộ his birthday party

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. complete

B. command

C. common

D. community

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

All the ideas were good, but Michael ________the best plan of all

A. came up

B. came up with

C. got on with

D. put on

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions

Some people think their abilities have limitations, but with encouragement they can perform much better phàn nàn expected

A. possibilities

B. certainties

C. boundaries

D. promises

Xem thêm: chuyên đề vật lý 10 kết nối tri thức

TÀI LIỆU VIP VIETJACK