tính đơn giá trong excel

Việc xác định đơn giá chỉ (hay tính đơn giá) bám theo nhiều điều khiếu nại thông thường khiến cho tất cả chúng ta gặp gỡ nhiều trở ngại. Bời việc này đòi căn vặn các bạn cần dùng chất lượng những hàm, biết phương pháp tổ chức triển khai bảng tài liệu và đem trí tuệ logic chất lượng. Để hùn chúng ta tập luyện thêm thắt những điều đó, tất cả chúng ta hãy nằm trong Học Excel Online dò thám hiểu 4 cơ hội xác lập đơn giá chỉ theo rất nhiều ĐK nhập excel nhé.

Bạn đang xem: tính đơn giá trong excel

Ví dụ tất cả chúng ta đem bảng tài liệu bán sản phẩm như sau:

Đơn giá chỉ của từng sản phẩm được xác định dựa vào 2 yếu hèn tố: Mã mặt hàng và Mã doanh nghiệp lớn.

Yêu cầu là hãy xác định đơn giá chỉ nhờ vào mã doanh nghiệp lớn kết phù hợp với mã mặt hàng tra nhập bảng đơn giá để có mức giá trị ứng bên trên vùng G3:G9.

Cách loại 1: Dùng hàm VLOOKUP phối kết hợp hàm MATCH

Tham khảo thêm thắt bài bác viết: Cách dùng hàm vlookup phối kết hợp hàm Match Lúc dò thám theo rất nhiều cột chứa chấp kết quả

Khi nghĩ về cho tới việc tham lam chiếu 1 độ quý hiếm (cụ thể ở đây là đơn giá) bám theo nhiều điều khiếu nại (từ 2 điều khiếu nại trở lên), tất cả chúng ta nghĩ về cho tới việc dùng hàm VLOOKUP phối kết hợp hàm MATCH.

Trọng tâm của cách thức này là chúng ta cần xác định VLOOKUP bám theo độ quý hiếm nào là, MATCH bám theo độ quý hiếm nào là. Để làm điều đó, tất cả chúng ta chú ý cấu tạo của bảng đơn giá:

  • Mã công ty nằm ở cột đầu tiên nhập bảng đơn giá chỉ => Theo qui định hàm VLOOKUP thì độ quý hiếm dò thám tìm tòi cần nằm ở cột đầu tiên. Vì vậy VLOOKUP tiếp tục dò thám bám theo mã doanh nghiệp lớn.
  • Kết ngược cần thiết dò thám của hàm VLOOKUP là đơn giá chỉ của những mã mặt hàng, tương ứng bám theo cột loại bao nhiêu nhập bảng. Vì vậy để xác định cột loại bao nhiêu, tất cả chúng ta người sử dụng hàm MATCH để xét độ quý hiếm Mã hàng.

Cấu trúc như sau: VLOOKUP(Mã doanh nghiệp lớn, Bảng đơn giá chỉ, MATCH(mã mặt hàng, loại mã mặt hàng, 0), 0)

Khi thay cho những nội dung trở thành tọa độ tham lam chiếu tao có:

G3=VLOOKUP(C3,$B$14:$F$17,MATCH(B3,$B$13:$F$13,0),0)

Cách loại 2: Dùng hàm HLOOKUP phối kết hợp hàm MATCH

Hàm HLOOKUP cũng là 1 trong hàm dò thám tìm tòi tương tự động với VLOOKUP, chỉ thay đổi về phương phía, chiều dò thám dò thám. Trong tình huống này bọn chúng ta biện luận như sau:

  • Đối tượng dò thám tìm tòi của hàm HLOOKUP cần nằm ở dòng đầu tiên của bảng dò thám dò thám. Vì vậy tất cả chúng ta thấy loại Mã mặt hàng (dòng 13) là dòng đầu tiên của vùng bảng đơn giá chỉ sản phẩm & hàng hóa. Do đó đối tượng dò thám tìm tòi của hàm HLOOKUP nhập tình huống này là Mã hàng.
  • Khi đó sản phẩm của hàm HLOOKUP tiếp tục lấy tương ứng xuống từng nào dòng? Căn cứ nhập mã công ty để xác định loại. Vì vậy tất cả chúng ta người sử dụng hàm MATCH dò thám bám theo Mã công ty.

Cấu trúc như sau: HLOOKUP(Mã mặt hàng, Bảng đơn giá chỉ, MATCH(Mã doanh nghiệp lớn, cột Mã doanh nghiệp lớn, 0), 0)

Khi thay cho những nội dung trở thành tọa độ tham lam chiếu tao có:

G3=VLOOKUP(C3,$B$14:$F$17,MATCH(B3,$B$13:$F$13,0),0)

Xem thêm: trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây

Cách thứ 3: Dùng hàm INDEX và MATCH

Bạn đem hiểu được người sử dụng Index + Match thì chất lượng rộng lớn người sử dụng Vlookup hoặc Hlookup? Nếu ko tin tưởng thì các bạn hãy xem xét lại bài bác viết:

Vì sao người sử dụng INDEX và MATCH chất lượng rộng lớn người sử dụng VLOOKUP nhập Excel

Trong tình huống này, tất cả chúng ta nằm trong dò thám hiểu cơ hội dùng INDEX MATCH ra sao nhé.

Khi nhắc cho tới INDEX MATCH, chúng ta hãy ghi lưu giữ 3 yếu hèn tố:

  • Vùng tài liệu nào? Chúng tao cần thiết tính đơn giá chỉ, do đó xét vùng B13:F17 là Bảng đơn giá chỉ.
  • Kết ngược ở dòng nào? Xác định loại dựa vào hàm MATCH, dò thám bám theo Mã doanh nghiệp lớn.
  • Kết quả ở cột nào? Xác định cột dựa vào hàm MATCH, dò thám bám theo Mã mặt hàng.

Cấu trúc cụ thể: INDEX(Bảng tài liệu, MATCH(Mã doanh nghiệp lớn, Cột Mã doanh nghiệp lớn,0), MATCH(Mã mặt hàng, loại Mã mặt hàng,0))

Khi thay cho những nội dung trở thành tọa độ tham lam chiếu tao có:

G3=INDEX($B$13:$F$17,MATCH(C3,$B$13:$B$17,0),MATCH(B3,$B$13:$F$13,0))

Cách loại 4: Dùng hàm SUMPRODUCT xác định đơn giá chỉ bám theo nhiều điều kiện

Hàm SUMPRODUCT là 1 hàm sử dụng được nhập thật nhiều tình huống. Và chúng tao trọn vẹn đem thể ứng dụng hàm này trong các việc xác định đơn giá chỉ bám theo nhiều điều khiếu nại. Cụ thể như sau:

  • Khi nào áp dụng được? Khi bảng đơn giá chỉ không tồn tại những mã trùng nhau.
  • Cách dùng: Xét 2 điều khiếu nại dạng mảng 2 chiều: Mã mặt hàng (vùng C13:F13) và Mã doanh nghiệp lớn (vùng B14:B17), sản phẩm tương ứng lấy nhập vùng C14:F17

Khi thay cho những nội dung trở thành tọa độ tham lam chiếu tao có:

G3=SUMPRODUCT(($B$14:$B$17=C3)*($C$13:$F$13=B3)*$C$14:$F$17)

Cả 4 cách đều tạo ra sản phẩm tương tự nhau.

Bạn thấy đó, để tiến hành 1 đòi hỏi trong Excel tất cả chúng ta rất có thể đem vô số cách thức thực hiện không giống nhau. Có thật nhiều hàm rất có thể dùng, liên kết cùng nhau hùn bọn chúng ta đạt được sản phẩm như ý. Hãy dò thám hiểu thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức của Excel nằm trong Học Excel Online các bạn nhé.

Xem thêm: chuyên đề vật lý 10 kết nối tri thức