tiếng anh 8 unit 8 skills 1Lời giải bài bác tập luyện Unit 8 lớp 8 Skills 1 trang 87, 88 vô Unit 8: Shopping Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 8.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 8 skills 1

Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 1 (trang 87, 88) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Reading

1 (trang 87 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the list below and tick (V) the most common reason(s) why you go shopping (Đọc list sau đây và khắc ghi (V) nguyên nhân thịnh hành nhất khiến cho các bạn cút mua sắm sắm)

Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 1 (trang 87, 88) | Tiếng Anh 8 Global Success

Hướng dẫn dịch:

- đi dạo với các bạn bè

- rời căng thẳng

- mua sắm hàng

- tập luyện thể dục

- trình duyệt

2 (trang 87 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the passage and choose the correct answer A, B or C. (Đọc đoạn văn lựa chọn câu vấn đáp đích A, B hoặc C)

Quảng cáo

Why We Go to tát Shopping Centres

Shopping centres attract a lot of customers, especially at the weekend, on holidays, or during sales. People go there to tát cửa hàng. Shopping centres offer a wide range of products to tát choose from. Customers can touch the products and try on clothes and shoes. This makes them feel more comfortable when they decide to tát buy something.

However, people also go to tát shopping centres for many other reasons. Some people go there for entertainment. These centres often offer year-round không tính phí entertainment for customers of all ages such as live music and special performances. During holidays, shoppers can see decorations and join in the holiday excitement. It’s a good way to tát relax. Some people go there just to tát hốc out with friends. They go browsing and chat while wandering through the shopping malls. Others visit shopping centres to tát get exercise.

They enjoy walking for one or two hours in clean and well-lit areas. Some people even go there to tát avoid the heat or cold outside. Shopping centres offer không tính phí air conditioning and heating.

Hướng dẫn dịch:

Tại sao tất cả chúng ta cho tới trung tâm mua sắm sắm

Quảng cáo

Các trung tâm sắm sửa lôi cuốn rất nhiều người sử dụng, nhất là vô vào ngày cuối tuần, ngày nghỉ dịp lễ hoặc mùa rời giá chỉ. Mọi người cho tới cơ nhằm sắm sửa. Các trung tâm sắm sửa cung ứng nhiều loại thành phầm nhằm lựa lựa chọn. Khách mặt hàng hoàn toàn có thể sờ thành phầm và test ăn mặc quần áo, giầy dép. Vấn đề này khiến cho bọn họ cảm nhận thấy tự do rộng lớn Khi đưa ra quyết định mua sắm một cái gì cơ.

Tuy nhiên, người tao cũng cho tới những trung tâm sắm sửa vì như thế nhiều nguyên nhân không giống. Một số người cho tới cơ nhằm vui chơi. Các trung tâm này thông thường cung ứng những lịch trình vui chơi không lấy phí xung quanh năm cho tới người sử dụng ở từng giai đoạn như nhạc sinh sống và những chương trình biểu diễn quan trọng. Trong những ngày nghỉ dịp lễ, người sắm sửa hoàn toàn có thể trông thấy thiết bị tô điểm và nhập cuộc vô sự phấn khích của ngày nghỉ dịp lễ. Đó là 1 trong những cơ hội chất lượng tốt nhằm thư giãn và giải trí. Một số người cho tới cơ chỉ nhằm đi dạo với bè bạn. Họ duyệt và nói chuyện trong lúc long dong qua chuyện những trung tâm sắm sửa. Những người không giống rẽ thăm hỏi những trung tâm sắm sửa nhằm tập luyện thể dục thể thao.

Họ quí quốc bộ vô một hoặc nhì giờ ở những điểm thật sạch sẽ và đầy đủ độ sáng. Một số người thậm chí là còn cho tới cơ nhằm rời rét mướt hoặc rét mướt phía bên ngoài. Trung tâm sắm sửa cung ứng điều tiết không gian không lấy phí và sưởi rét mướt.

1. People go to tát a shopping centre ___________________.

A. only for shopping B. mainly to tát hốc out C. for many reasons

Quảng cáo

2. At shopping centres, customers can _________________.

A. touch the products

B. bargain to tát get lower prices

C. pay to tát watch live performances

3. A kind of entertainment at a shopping centre is _____________.

A. fashion contests B. live music C. painting exhibitions

4. Some people exercise at a shopping centre because they lượt thích its ______________.

A. crowds B. well-lit areas C. shops

5. The word “year-round” in paragraph 2 is similar in meaning to tát ______________.

A. always B. sometimes C. rarely

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

4. B

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Mọi người cho tới trung tâm sắm sửa vì như thế nhiều nguyên nhân.

2. Tại trung tâm sắm sửa, người sử dụng được sờ tận chỗ thành phầm.

3. Một mô hình vui chơi bên trên trung tâm sắm sửa là nhạc sinh sống.

4. Một số những người sử dụng thể dục thể thao bên trên một trung tâm sắm sửa vì như thế bọn họ quí điểm có rất nhiều độ sáng.

5. Từ “year-round” trong khúc 2 đem nghĩa tương tự động như “always”.

3 (trang 87 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Fill in each blank with ONE word from the passage. (Điền vào cụ thể từng khu vực trống không với MỘT kể từ trong khúc văn)

Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 1 (trang 87, 88) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. sales

2. try

3. entertainment

4. decorations

5. free

Hướng dẫn dịch:

Trung tâm mua sắm sắm

1. lôi cuốn nhiều người sử dụng vô thời hạn bán sản phẩm.

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét

2. Cho phép tắc người sử dụng test ăn mặc quần áo và giầy dép.

3. cung ứng công ty vui chơi không lấy phí cho tới người sử dụng ở từng giai đoạn.

4. Có không thiếu thiết bị tô điểm trong mỗi ngày nghỉ dịp lễ.

5. cung ứng điều tiết không gian không lấy phí và sưởi rét mướt.

Speaking

4 (trang 88 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about a new shopping centre. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp về một trung tâm sắm sửa mới)

Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 1 (trang 87, 88) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

1. Where is the new shopping centre?

2. How many shops are there / does it have?

3. What kind of entertainment does it offer / have / can we find there?

4. What are its opening hours?

5.What date does the shopping centre open?

Hướng dẫn dịch:

1. Trung tâm sắm sửa mới nhất ở đâu?

2. Có từng nào cửa hàng ở đó?

3. Loại hình vui chơi này cung ứng / đem / tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy ở đó?

4. Giờ Open của chính nó là gì?

5. Trung tâm sắm sửa Open vào trong ngày nào?

5 (trang 88 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Ask and answer about a shopping centre, a supermarket, or an open-air market in your area. Take notes of your partner’s answers and report them to tát the class. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp về trung tâm sắm sửa, cửa hàng hoặc chợ ngoài thiên nhiên vô điểm của doanh nghiệp. Ghi chú những câu vấn đáp của doanh nghiệp của các bạn và report bọn chúng trước lớp)

Gợi ý:

Big C Supermarket

Located in Hanoi, about 10 kilometres from thành phố center.

We can get there by any vehicles (bike, motorbike, xế hộp, bus, ...)

Opening hours: Everyday 8:00 - 22:00

We go chợ giao thương Big C Supermarket to tát buy goods with lower prices.

I lượt thích chợ giao thương Big C Supermarket because it has a wide range of products to tát choose from.

I don't lượt thích chợ giao thương Big C Supermarket because it always crowded.

Hướng dẫn dịch:

Siêu thị BigC

Tọa lạc bên trên thủ đô hà nội, cơ hội trung tâm TP.HCM khoảng tầm 10 km.

Chúng tao hoàn toàn có thể cho tới cơ vì như thế ngẫu nhiên phương tiện đi lại này (xe giẫm, xe cộ máy, xe hơi, xe cộ buýt, ...)

Giờ há cửa: 8:00 - 22:00 mặt hàng ngày

Chúng tôi cút cửa hàng chợ giao thương Big C nhằm mua sắm với khá mềm rộng lớn.

Tôi quí Siêu thị chợ giao thương Big C vì như thế nó có rất nhiều loại thành phầm nhằm lựa lựa chọn.

Tôi ko quí Siêu thị chợ giao thương Big C vì như thế nó luôn luôn nhộn nhịp.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 8

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Getting Started (trang 82, 83)

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 1 (trang 84)

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 A Closer Look 2 (trang 85, 86)

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Communication (trang 86)

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Skills 2 (trang 89)

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Looking Back (trang 90)

 • Tiếng Anh 8 Unit 8 Project (trang 91)

Xem tăng tiếng giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất đem đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-8-english-speaking-countries.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: vì sao phong trào cần vương thất bại