tiếng anh 8 unit 11 a closer look 2Lời giải bài bác tập luyện Unit 11 lớp 8 A Closer Look 2 trang 117, 118 nhập Unit 11: Science and technology Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 11.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 a closer look 2

Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Grammar

Reported speech (statements)

1 (trang 117 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Look at part of the conversation in Getting Started again. Then match Minh’s uncle’s direct speech with his reported speech. (Xem lại 1 phần cuộc chuyện trò nhập phần Getting Started. Sau tê liệt nối điều phát biểu thẳng của chú ấy Minh với điều phát biểu trần thuật của ông ấy)

Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

Minh: … Chú tôi bảo rằng robot tiếp tục rất có thể lưu lại việc làm của Shop chúng tôi và thể hiện phản hồi mang lại Shop chúng tôi nữa.

Câu phát biểu trực tiếp

1. Người máy tiếp tục rất có thể lưu lại việc làm của Shop chúng tôi.

2. Các robot cũng tiếp tục rất có thể hỗ trợ mang lại Shop chúng tôi vấn đề phản hồi.

Câu tường thuật

A. Chú tôi bảo rằng những robot cũng rất có thể hỗ trợ mang lại Shop chúng tôi vấn đề phản hồi.

B. Chú tôi bảo rằng robot tiếp tục rất có thể lưu lại việc làm của Shop chúng tôi.

Quảng cáo

2 (trang 118 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the second sentences using the correct verb forms. (Hoàn trở nên những câu loại nhì bằng phương pháp dùng những mẫu mã động kể từ đúng)

1. “I am a thành viên of the IT club.”

Minh said that he _______ a thành viên of the IT club.

2. “Mai will take an online course lớn improve her speaking.”

Nam said Mai _______ an online course lớn improve her speaking.

3. “I am talking lớn Phong on the phone.”

Tom said he __________ lớn Phong on the phone.

4. “They are going lớn send má an tin nhắn.”

He said they _________ lớn send him an tin nhắn.

5. “I don't have an iPod lớn listen lớn music.”

She said that she _________  an iPod lớn listen lớn music.

Đáp án:

1. was

2. would take

3. was talking         

4. were going

5. didn’t have

Hướng dẫn dịch:

A. Câu trực tiếp

1. “Tôi là member của câu lạc cỗ công nghệ thông tin.”

2. “Mai tiếp tục nhập cuộc một khóa huấn luyện và đào tạo trực tuyến nhằm nâng cấp năng lực phát biểu của cô ấy ấy.”

3. “Tôi đang được thủ thỉ điện thoại thông minh với Phong.”

4. “Họ tiếp tục gửi tin nhắn mang lại tôi.”

Quảng cáo

5. “Tôi không tồn tại iPod giúp nghe nhạc.”

B. Câu con gián tiếp

1. Minh bảo rằng anh ấy là member của câu lạc cỗ công nghệ thông tin.

2. Nam phát biểu Mai tiếp tục nhập cuộc một khóa huấn luyện và đào tạo trực tuyến nhằm nâng cấp năng lực phát biểu của cô ấy ấy.

3. Tom bảo rằng anh ấy đang được thủ thỉ điện thoại thông minh với Phong.

4. Anh ấy phát biểu chúng ta tiếp tục gửi tin nhắn mang lại anh ấy.

5. Cô ấy bảo rằng cô ấy không tồn tại iPod giúp nghe nhạc.

3 (trang 118 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the second sentences with the words and phrases from the box. (Hoàn trở nên câu loại nhì với những kể từ và cụm kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. “I'm having a science test tomorrow.” Mary said.

Mary said she was having a science test ____________.

2. “The group is working on their project now,’ Tom said.

Tom said the group was working on their project __________.

3. “Mai is reading about Thomas Edison today,” the teacher said.

The teacher said that Mai was reading about Thomas Edison __________.

4. “They will invent a smart cooker this year,” my mum said.

My mum said that they would invent a smart cooker __________.

Quảng cáo

5. “My teacher will park her xế hộp here,” said Mi.

Mi said her teacher would park her xế hộp __________.

Đáp án:

1. the next day         

2. then

3. that day    

4. that year   

5. there

Hướng dẫn dịch:

A. Câu trực tiếp

1. “Tôi sẽ sở hữu một bài bác đánh giá khoa học tập vào trong ngày mai.” Mary phát biểu.

2. “Hiện bên trên group đang được tiến hành dự án công trình của mình,” Tom phát biểu.

3. “Mai đang được hiểu về Thomas Edison thời điểm ngày hôm nay,” nhà giáo phát biểu.

4. “Họ tiếp tục sáng tạo đi ra một cái phòng bếp lanh lợi nhập trong năm này,” u tôi phát biểu.

Xem thêm: this film is more interesting than that one

5. “Cô giáo của tôi tiếp tục đỗ xe pháo ở phía trên,” Mi phát biểu.

B. Câu con gián tiếp

1. Mary bảo rằng cô ấy sẽ sở hữu một bài bác đánh giá khoa học tập vào trong ngày bữa sau.

2. Tom cho thấy thêm khi tê liệt cả group đang được thao tác với dự án công trình của mình.

3. Cô giáo bảo rằng hôm tê liệt Mai đang được hiểu về Thomas Edison.

4. Mẹ tôi bảo rằng chúng ta tiếp tục sáng tạo đi ra một cái phòng bếp lanh lợi nhập năm tê liệt.

5. Mi bảo rằng nhà giáo của cô ấy ấy tiếp tục đỗ xe pháo ở tê liệt.

4 (trang 118 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the second sentence in each pair sánh that it means the same as the first one. (Hoàn trở nên câu loại nhì trong những cặp nhằm nó sở hữu nghĩa tương tự như câu đầu tiên)

1. “We will live much longer in the future” said the scientist.

The scientist said that ______________________________________.

2. “Our school is going lớn have a new laboratory here,” said our teacher.

Our teacher said that ________________________________________.

3. “They are developing technology lớn monitor students better,” my dad said.

My dad said that ____________________________________________.

4. “There are no classes tomorrow because our teacher is ill,” Tom said.

Tom said that _______________________________________________.

5. “We want some students lớn join the science club next semester,” the teacher said.

The teacher said that _________________________________________.

Đáp án:

1. The scientist said that we would live much longer in the future.

2. Our teacher said that our school was going lớn have a new laboratory there.

3. My dad said that they were developing technology lớn monitor students better.

4. Tom said that there were no classes the next day because their teacher was ill.

5. The teacher said that they wanted some students lớn join the science club the next semester.

Hướng dẫn dịch:

A. Câu trực tiếp

1. “Chúng tao tiếp tục sinh sống lâu hơn thế nữa nhập sau này,” ngôi nhà khoa học tập phát biểu.

2. “Trường của Shop chúng tôi sẽ sở hữu một chống thực nghiệm mới mẻ ở phía trên,” nhà giáo của Shop chúng tôi phát biểu.

3. “Họ đang được trở nên tân tiến technology nhằm giám sát học viên đảm bảo chất lượng rộng lớn,” tía tôi phát biểu.

4. “Ngày mai không tồn tại lớp học tập vì thế nhà giáo của Shop chúng tôi bị đau đớn,” Tom phát biểu.

5. “Chúng tôi mong muốn một số trong những học viên nhập cuộc câu lạc cỗ khoa học tập nhập học tập kỳ cho tới,” nhà giáo phát biểu.

B. Câu con gián tiếp

1. Nhà khoa học tập bảo rằng tất cả chúng ta tiếp tục sinh sống lâu hơn thế nữa nhập sau này.

2. Giáo viên của Shop chúng tôi bảo rằng ngôi trường của Shop chúng tôi sẽ sở hữu một chống thực nghiệm mới mẻ ở tê liệt.

3. Thầy tôi bảo rằng chúng ta đang được trở nên tân tiến technology nhằm giám sát học viên đảm bảo chất lượng rộng lớn.

4. Tom bảo rằng không tồn tại lớp học tập vào trong ngày bữa sau vì thế nhà giáo của mình bị đau đớn.

5. Giáo viên bảo rằng chúng ta mong muốn một số trong những học viên nhập cuộc câu lạc cỗ khoa học tập nhập học tập kỳ cho tới.

5 (trang 118 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): GAME. He / She said that...

Work in pairs. One student says a sentence and the other changes that sentence into reported speech. Then swap roles. (Làm việc theo đòi cặp. Một học viên phát biểu một câu và học viên tê liệt gửi câu tê liệt trở nên câu trần thuật. Sau tê liệt thay đổi vai.)

Gợi ý:

1. My mum buy a xế hộp.

She said that she bought a xế hộp.

2. My mum is living in London.

She said that she was living in London.

Hướng dẫn dịch:

1. Mẹ tôi mua sắm một cái xe hơi.

Cô ấy bảo rằng cô ấy đang được mua sắm một cái xe hơi.

2. Mẹ tôi đang được sinh sống ở London.

Cô ấy bảo rằng cô ấy đang được sinh sống ở London.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started (trang 114, 115)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1 (trang 120, 121)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back (trang 122, 123)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project (trang 123)

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ sở hữu đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jspGiải bài bác tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét