this film is more interesting than that one

1. This film is not as interesting as this film

Bạn đang xem: this film is more interesting than that one

2. I can cook better phàn nàn my mother

3. My house is more modern phàn nàn her house

4. The movie was not as interesting as I had been thought

5. Jack can play better phàn nàn him

6. You spent more much money as me

7. This book is more expensive phàn nàn I think

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.6

5 vote

Xem thêm: khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng