... they will have done their homework

Câu hỏi:

11/10/2021 30,121

Bạn đang xem: ... they will have done their homework

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

_______, they will have done their homework

A. By the time you finish cooking

Đáp án chủ yếu xác

B. By the time you finished cooking

C. When you finish cooking

D. While you finish cooking

Đáp án A

Kiến thức : Mệnh đề thời gian

Giải thích : - Mệnh đề chủ yếu phân chia ở thì sau này hoàn thiện nên lựa chọn đáp án A.

* Chú ý :

By the time + S + V(htt), S + will have + Vp2

By the time + S + V(qkđ), S + had + Vp2

Tạm dịch : Đến khi chúng ta hoàn thiện việc nấu bếp, bọn chúng tiếp tục đang được hoàn thiện bài bác tập luyện của chúng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Ozone has (A) his origin in a number of sources, a (B) prime one (C) being (D) the automobile engine.

A. his

B. prime

C. being

D. the

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Last year, the company went _______ up after the one of its senior executives offered his resignation

A. straight

B. belly

C. stomach

D. cloud

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

The application form______to the university before May 31st.

Xem thêm: công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây

A. must send

B. sent

C. must be sending

D. must be sent

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Jack dropped out of school at the age of 15. He now regrets it.

A. If only Jack had dropped out of school when he was 15.

B. If Jack dropped out of school when he was 15, he would regret it.

C. Jack wishes he hadn’t dropped out of school when he was 15.

D. Jack regrets not having dropped out of school when he was 15.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Brain’s attitude _______ his work has always been very positive

A. with

B. into

C. at

D. towards

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions

An indecisive commander is unlikely to lớn win the confidence of his men.

A. slow

B. determined

C. hesitant

D. reliant