the waste from the chemical factory is extremely

Câu hỏi:

16/01/2022 16,911

Bạn đang xem: the waste from the chemical factory is extremely

B. harmful 

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: B

Giải thích: Vị trí trống trải cần thiết tính kể từ, phụ thuộc vào nghĩa lựa chọn B

Dịch: Chất thải kể từ xí nghiệp sản xuất hóa hóa học cực kỳ rất có hại cho sức khỏe.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

People are destroying the air by adding ...... vĩ đại it. 

A. pollutants 

B. polluters 

C. pollution 

D. polluted

Câu 2:

The health of our children is being ...... by exhaust fumes. 

A. danger

B. endanger 

C. dangerous 

D. endangered

Câu 3:

People in this region cultivate mainly rice and vegetables. 

A. destroy 

B. grow 

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

C. develop 

D. support

Câu 4:

If people stop destroying animal's natural habitat, more species will survive and produce ....... 

A. offspring 

B. ecology

C. landscape 

D. benefit

Câu 5:

Oil spills are having a devastating effect on coral reefs in the ocean. 

A. powerful 

B. significant 

C. disastrous 

D. detectable

Câu 6:

What exactly is the influence of air pollution ...... human beings? 

A. to 

B. with 

C. on 

D. for

TÀI LIỆU VIP VIETJACK