the teacher likes her essay because it’s very

Câu hỏi:

15/03/2020 64,654

Bạn đang xem: the teacher likes her essay because it’s very

C. imaginative      

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

- imagination /ɪˌmædʒɪˈneɪʃn/ (n): sự tưởng tượng, trí tưởng tượng

E.g: My daughter has a very vivid imagination. (Con gái tôi mang trong mình 1 trí tưởng tượng cực kỳ đa dạng và phong phú.)

- imaginable /ɪˈmædʒɪnəbl/ ~ possible vĩ đại think of/ imagine (adj): hoàn toàn có thể tưởng tượng, tưởng tượng được

E.g: What they went through is hardly imaginable. (Những gì chúng ta tiếp tục trải qua quýt thì khó khăn tuy nhiên tưởng tượng được.)

- imaginative /ɪˈmædʒɪnətɪv/ ~ inventive, creative (adj): phát minh, nhiều trí tưởng tượng, có tương đối nhiều phát minh mới mẻ mẻ

E.g: You should be more imaginative if you want vĩ đại win this contest. (Bạn nên phát minh rộng lớn nếu như mình muốn thắng cuộc đua này.)

- imaginary (adj): tưởng tượng, ảo, không tồn tại thật

E.g: The story is completely imaginary. (Câu chuyện trọn vẹn không tồn tại thiệt.)

Dịch: Giáo viên mến bài bác văn của cô ý ấy vì như thế nó cực kỳ phát minh.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

We have conducted (A) exhausting research (B)into the effects of smartphones on students’ (C) behaviour and their (D) academic performance.

A. exhausting  

B. into  

C. behaviour  

D. academic performance

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

He helped us a lot with the project. We couldn’t continue without him.

A. Provided his contribution wouldn’t come, we couldn’t continue with the project.

B. But for his contribution, we could have continued with the project.

C. Unless we had his contribution, we could continue with the project.

D. If he hadn’t contributed positively, we couldn’t have continued with the project.

Câu 3:

If people paid more attention vĩ đại the environment, the Earth _________  greener.

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

A. would be         

B. will be    

C. would have been       

D. had been

Câu 4:

Many parents tend vĩ đại push their children because they believe that good education will enable them vĩ đại _________ in the future.

A. turn up  

B. get on     

C. get out    

D. turn down

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The storm was so sánh great. Many families had vĩ đại be evacuated vĩ đại safer parts of the đô thị.

A. Although the storm was not great, many families had vĩ đại be evacuated vĩ đại safer parts of the đô thị.

B. So great was the storm that many families had vĩ đại be evacuated vĩ đại safer parts of the đô thị.

C. Many families had vĩ đại be evacuated vĩ đại safer parts of the đô thị in spite of the great storm.

D. It was so sánh a great storm that many families had vĩ đại be evacuated vĩ đại safer parts of the đô thị.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

(A) On the table (B) is (C) hundreds of books written (D) in English.

A. On 

B. is 

C. hundreds 

D. in

Xem thêm: anh 8 unit 10 a closer look 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK