the soccer team knew they lost the match. they soon started to blame each other

Câu hỏi:

27/03/2020 35,316

Bạn đang xem: the soccer team knew they lost the match. they soon started to blame each other

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

The soccer team knew they lost the match. They soon started to lớn blame each other.

A. Not only did the soccer team lose the match but they blamed each other as well 

B. No sooner had the soccer team started to lớn blame each other than vãn they knew they lost the match. 

C. As soon as they blamed each other, the soccer team knew they lost the match. 

D. Hardly had the soccer team known they lost the match when they started to lớn blame each other.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Giải thích: hardly + QKHT + when/ before + QKĐ = no sooner + QKHT + than vãn + QKĐ (vừa mới mẻ...thì...)

A. Các cầu thủ không những thất bại nhập trận đấu mà người ta còn chính thức sập lỗi lẫn nhau => sai nghĩa

B. Ngay sau khoản thời gian những cầu thủ sập lỗi lẫn nhau thì bọn họ biết bọn họ thất bại nhập trận đấu => Sai nghĩa

C. Ngay sau khoản thời gian bọn họ thay đổi lỗi lẫn nhau, bọn họ biết bọn họ thất bại nhập trận đấu => sai nghĩa

D. Ngay sau khoản thời gian bọn họ biết bọn họ thất bại nhập trận đấu, bọn họ chính thức thay đổi lỗi lẫn nhau.

Dịch nghĩa: Đội bóng biết bọn họ vẫn còn thua kém nhập trận đấu. Họ chính thức thay đổi lỗi lẫn nhau.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

She said to lớn mạ that she _________ to mạ the Sunday before.

A. wrote

B. has written

C. was writing

D. had written

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Last week, my professor promised that he _____ today.

A. would come

B. will come

C. comes

D. coming

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

What’s the name of the blonde girl _________ just came in?

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét

A. who

B. whose

C. whom

D. which

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Our new neighbors are quite nice _________ they are sometimes talkative.

A. despite

B. in spite of the fact

C. though

D. as if

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Her own mistakes made her very _________ of the faults of others.

A. tolerable

B. tolerant

C. tolerate

D. tolerated

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or B on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Will you take care _________ my little dog when I am _________ business?

A. through / away

B. about / at

C. for / over

D. of / on