the old man is working in this factory. i borrowed his bicycle yesterday

Câu hỏi:

03/04/2020 36,982

Bạn đang xem: the old man is working in this factory. i borrowed his bicycle yesterday

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions

The old man is working in this factory. I borrowed his bicycle yesterday.

A. The old man whom is working in this factory, I borrowed his bicycle yesterday

B. The old man whom I borrowed his bicycle yesterday is working in this factory

C. The old man whose bicycle I borrowed yesterday is working in this factory

Đáp án chủ yếu xác

D. The old man is working in this factory which I borrowed his bicycle yesterday

Đáp án C

Dịch nghĩa: Người nam nhi rộng lớn tuổi tác đang được thao tác làm việc nhập nhà máy sản xuất này. Tôi đang được mượn cái xe đạp điện của ông ấy trong ngày hôm qua.

= C. Người nam nhi rộng lớn tuổi tác tuy nhiên chiếm hữu cái xe đạp điện tuy nhiên tôi mượn trong ngày hôm qua đang được thao tác làm việc tận nhà máy này.

Đại kể từ mối liên hệ whose chỉ chiếm hữu cho tất cả những người và vật.

Đại kể từ mối liên hệ whom thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ người, vào vai trò là tân ngữ. Đứng trước

whom nên sở hữu trạng kể từ => Đáp án B và C sai.

Đại kể từ mối liên hệ which thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ vật. => Đáp án D sai vì thế người sử dụng which để thay thế thế cho tới the old man

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

That is the instance where big, obvious non-verbal signals are appropriate

A. matter

B. place

C. attention

D. situation

Câu 2:

Mark the letter A,B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

We started working here three years ago

A. We have worked here for three years

B. We worked here for three years

C. We will work here for three years

D. We have no longer worked here for three years

Câu 3:

Neither the students nor their lecturer _________ English in the classroom

Xem thêm: this film is more interesting than that one

A. have used

B. use

C. are using

D. uses

Câu 4:

The more you study during semester, _________ the week before the exam.

A. you have to tướng study the less

B. the less you have to tướng study

C. the least you have to tướng study

D. the study less you have

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Caroline refuse taking the job given to tướng her because the salary was not good

A. taking

B. given

C. because

D. was

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The General Certificate of Secondary Education (GCSE) is the name of a mix of English qualifications, generally taking by secondary students at the age of 15-16 in England

A. the name

B. a mix of

C. taking

D. at the age

Xem thêm: he will go out with his friends

TÀI LIỆU VIP VIETJACK