the new policy will help generate more jobs.

Câu hỏi:

20/08/2021 22,462

Choose the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Bạn đang xem: the new policy will help generate more jobs.

The new policy will help generate more jobs.

D. terminate

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

A. Produce = bring out = form: sản xuất 

- Generate (v): Sản xuất, tạo nên >< Terminate (v): chấm dứt

Tạm dịch: Chính sách mới nhất sẽ hỗ trợ tạo nên nhiều việc thực hiện rộng lớn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the option that best completes each of the following exchanges.

- John: “Everyone should learn more about how đồ sộ treat the environment well."

- Jack: "____________________________”

A. That's not true

B. I am sure about that.

C. I don't think sánh.

D. It's not true

Câu 2:

Choose the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

We accept that changes are unavoidable. We will not allow everything đồ sộ be wiped out, destroyed or forgotten.

A. Despite accepting that changes are unavoidable, but we will not allow everything đồ sộ be wiped out, destroyed or forgotten.

B. We accept that changes are unavoidable, as we will not allow everything đồ sộ be wiped out, destroyed or forgotten.

C. Rather phàn nàn accepting that changes are unavoidable we will allow everything đồ sộ be wiped out, destroyed or forgotten.

D. Accepting that changes are unavoidable does not mean that we will allow everything đồ sộ be wiped out, destroyed or forgotten.

Câu 3:

Choose letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

The police are questioning him at the headquarters.

A. He is being asked đồ sộ make questions by the police at the headquarters.

Xem thêm: khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là

B. The police are making questions about him at headquarters.

C. The police are trying đồ sộ get information from him at the headquarters.

D. Many questions are raised about him by the police at the headquarters.

Câu 4:

Choose the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ complete each of the following questions.

While studying, he was financially dependent _______ his parents.

A. to

B. from

C. on

D. of

Câu 5:

Choose the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ complete each of the following questions.

The prices at the garage I use are very ___________.

A. reasonable

B. rational

C. acceptable

D. logical

Câu 6:

Choose the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ complete each of the following questions.

I find it rather _________ đồ sộ hear that Jack is getting married next week.

A. surprise

B. surprisingly

C. surprising

Xem thêm: nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long là

D. surprised