the government is introducing strict new rules on the dumping of by industry

Câu hỏi:

02/08/2020 31,080

Bạn đang xem: the government is introducing strict new rules on the dumping of by industry

C. toxic waste

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Đáp án: C

Dịch: Chính phủ đang được thể hiện những quy ấn định mới nhất nghiêm nhặt về sự sụp hóa học thải ô nhiễm của ngành công nghiệp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

During the last hundred years we have done great ____ vĩ đại the environment.

A. injury

B. pollution

C. damage

D. hurt

Câu 2:

Environmentalists are furious with the American Government for delaying measures which will reduce greenhouse gas ____.

A. exhaust fumes

B. smokes

C. wastes

D. emissions

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

If you ask mạ, ____ waste is a much bigger problem phàn nàn ordinary household waste.

A. industrial

B. business

Xem thêm: phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu

C. working

D. manufacturing

Câu 4:

Farmers contribute vĩ đại environmental damage by spraying ____ with ____, which stay in the soil for years

Aagriculture – pesticides

Bagriculture - fertilizers

Ccrops – fertilizers

Dcrops - pesticides

Câu 5:

There are lots of things we can all tự vĩ đại ____ the environment.

A. enhance

B. protect

C. make

D. build

Câu 6:

Dinosaurs have been ____ for millions of years.

A. endangered

B. extinct

C. threatened

D. disappeared

TÀI LIỆU VIP VIETJACK