the assumption that smoking has bad effects on our health have been proved

Câu hỏi:

19/03/2020 45,328

Bạn đang xem: the assumption that smoking has bad effects on our health have been proved

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 45: The assumption that smoking has bad effects on our health have been proved.

Đáp án D

Kiến thức sự hòa phù hợp thân ái công ty ngữ và động từ

Ở phía trên, công ty ngữ của động kể từ “have” là “the assumption” => động kể từ phân chia ở dạng số không nhiều.

=> Đáp án D (have => has]

Tạm dịch: Giả lăm le rằng hút thuốc lá là sở hữu tác động xấu xa cho tới mức độ khoẻ của tất cả chúng ta và đã được chứng tỏ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions.

Question 47: I don't think Max broke your vase because he wasn't here then.

A. Max wouldn't have broken your vase because he wasn't here then.

B. Max was likely to lớn break your vase because he wasn't here then.

C. Max can't have broken your vase because he wasn't here then.

D. Max wasn't able to lớn break your vase because he wasn't here then.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Question 7: Some scientists say that there are enough resources to lớn ______ 8 billion people.

A. provide

B. distribute

C. raise

D. support

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 44: All the candidates for the scholarship will be equally treated aarding of their sex, age, or nationality.

A. candidates

B. scholarship

Xem thêm: i would have visited you before if there

C. regarding

D. nationality

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Question 10: The world work is developing very quickly. If you don't self-learn continuously, we will not ______  social movements.

A. put up with

B. keep up with

C. get on with

D. deal with

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Question 8: ______ the flood has receded, people can move back into their homes.

A. Now that

B. Due to

C. Although

D. So that

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.
Question 5: People are not aware ______ the problem of overpopulation.

A. for

B. of

C. at

D. in

Xem thêm: soạn viết đoạn văn trình bày luận điểm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK