speech sounds are produced as a continuous sound signal rather than discreet units

Câu hỏi:

17/04/2020 31,395

Bạn đang xem: speech sounds are produced as a continuous sound signal rather than discreet units

B. discreet 

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn B

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

discreet (adj): cẩn trọng, dè dặt

discrete (adj): riêng lẻ, rời rốc

Sửa: discreet => discrete

Tạm dịch: Âm rằng được tạo nên như 1 tín hiệu tiếng động liên tiếp chứ không cần cần là những đơn vị chức năng rời rạc

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Marie didn’t turn up at John’s birthday các buổi party. I feel so sánh sorry for that

A. If only Marie turn up at John’s birthday party

B. I wish Marie had turned up at John’s birthday party

C. I wished Marie wouldn’t turn up at John’s birthday party

D. It’s a shame Marie had turned up at John’s birthday party

Câu 2:

Patients at highest ______ of complications can be detected based on artificial intelligence techniques

A. danger 

B. risk 

C. chance 

D. threat 

Câu 3:

The protesters were angry with the council’s plan đồ sộ do away with a lovely old building and put a xế hộp park there instead

A. destroy 

B. replace 

Xem thêm: dân cư tập trung đông đúc ở đồng bằng sông hồng không phải là do

C. remain 

D. keep 

Câu 4:

I believe that judges should be independent ______ the government

A. to 

B. of 

C. with 

D. on 

Câu 5:

Sue and Anne are talking about their future plans.

Sue: “I am not interested in the idea of taking a gap year and going backpacking in Nepal.”

Anne: “ Well, _____________.”

A. I am 

B. help yourself 

C. neither vì thế I 

D. that’s life 

Câu 6:

The old woman still recalls clearly ______ by her teacher when she was late on her first day at school

A. to be criticised 

B. to have criticised 

C. being criticised 

D. criticising 

TÀI LIỆU VIP VIETJACK