số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn đáp án A.

K = 1 đem 6 đồng phân đơn chức ứng với công thức C4H8O2 là:

- Este (4 đồng phân) : HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH3; CH3COOC2H5; C2H5COOCH3

- Axit (2 đồng phân): CH3CH2CH2COOH; CH3CH(CH3)COOH

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thủy phân este X vô môi trường xung quanh kiềm, chiếm được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H3COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 2:

Cho 9,3 gam một ankyl amin X tính năng với hỗn hợp FeCl3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của X là

A. CH3NH2

B. C2H5NH2

C. C3H7NH2

D. C4H9NH2Chọn đáp án A

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn một este đơn chức, mạch hở X (phân tử đem số link π nhỏ rộng lớn 3), chiếm được thể tích khí CO2 vày 6/7 thể tích khí O2 tiếp tục phản xạ (các thể tích đo ở nằm trong điều kiện). Cho m gam X tính năng trọn vẹn với 200ml hỗn hợp KOH 0,7M chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y chiếm được 12,88 gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là

A. 8,88

B. 10,56

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

C. 6,66

D. 7,20

Câu 4:

Tổng số phù hợp hóa học cơ học no, đơn chức, mạch hở đem nằm trong công thức phân tử C5H10O2, phản xạ được với hỗn hợp NaOH tuy nhiên không tồn tại phản xạ tráng bạc là

A. 4

B. 5

C. 8

D. 9

Câu 5:

Chất nào là tiếp sau đây không cần là este?

A. HCOOCH3

B. CH3COOH

C. CH3COOCH3

D. HCOOC6H5

Câu 6:

Anilin (C6H5NH2) đem phản xạ với dung dịch

A. NaOH

B. Na2CO3

C. NaCl

D. HCl

TÀI LIỆU VIP VIETJACK