she last visited her home country ten years ago

Câu hỏi:

18/04/2022 22,933

Bạn đang xem: she last visited her home country ten years ago

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions.

She last visited her home page country ten years ago.

A. She hasn't visited her home page country for ten years.

Đáp án chủ yếu xác

B. She didn't visit her home page country ten years ago.

C. She has visited her home page country for ten years.

D. She was in her home page country for ten years.

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Kiến thức: Thì thời điểm hiện tại triển khai xong

Giải thích:

Cách dùng: biểu diễn miêu tả hành vi tiếp tục xẩy ra vô quá khứ và còn tiếp tục cho tới thời điểm hiện tại

Cấu trúc: S + last + V_quá khứ đơn + O + khoảng chừng thời hạn + ago. 

= S + has/have + not + VP2 for + khoảng chừng thời hạn.

Tạm dịch: Cô ấy tiếp tục về thăm hỏi nước căn nhà của tôi phen cuối vô 10 năm trước đó.

A. Cô ấy dường như không về thăm hỏi nước căn nhà của tôi được 10 năm rồi.

B. Cô ấy dường như không về thăm hỏi nước căn nhà của tôi 10 năm trước đó. => Sai trạng kể từ chỉ thời hạn

C. Cô ấy tiếp tục về thăm hỏi nước căn nhà của tôi được 10 năm. => Sai về nghĩa

D. Cô ấy tiếp tục ở nước căn nhà của tôi 10 năm. => Sai nghĩa + thì của động kể từ

Chọn A.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The flood victims ________ with food and clean water by the volunteers.

A. provided

B. were provided

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits

C. were providing

D. provide

Câu 2:

In different parts of the world, elephants are still hunted for its ivory tusks.

        A                 B                                    C                           D

Câu 3:

Mike _________ his favourite program on TV when the lights went out.

A. was watching

B. is watching

C. watched

D. watches

Câu 4:

It is essential to tướng provide high school students with adequate career orientation, sánh they can make

             A                                                                                                 B

more informative decisions about their future major.

               C                                                           D

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Yesterday morning, Joe arrives late for school for the first time.

                   А                    В                      C                  D

Câu 6:

The Covid-19 pandemic has taken a heavy toll on the country's aviation industry due to tướng international travel restrictions.

A. considerably benefited

B. negatively changed

C. severely damaged     

D. completely replaced

TÀI LIỆU VIP VIETJACK