she did a funny little curtsy which josh and silver couldn't help at

Câu hỏi:

22/03/2020 46,468

Bạn đang xem: she did a funny little curtsy which josh and silver couldn't help at

B. laughing 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Kiến thức về cấu trúc

Cấu trúc: couldn't help + V-ing: ko nhịn được

Tạm dịch: Cô ấy thực hiện trò hài hước tuy nhiên Josh và Silver ko thể nhịn được cười cợt.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Viet Nam has kept a variety of superstitious _____ about daily activities.

A. believe   

B. believing          

C. beliefs     

D. believable

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The book publishing last week is her first novel about a World Heritage Site in Viet Nam.

A. publishing       

B. is   

C. about      

D. Site

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

It was obvious that the khuyến mãi was no longer tenable, ví we kicked it into touch.

A. measure it        

Xem thêm: bài 12 trang 74 sgk toán 8 tập 1

B. mention it         

C. forgot it 

D. approved it

Câu 4:

I _____ a xe đạp vĩ đại school every day but today I _____ vĩ đại school by bus because it was stolen yesterday.

A. rode - went      

B. ride - am going

C. ride - go

D. is riding - am going

Câu 5:

There are usually a lot of job seekers applying for one position. Only a few of them are _____ for an interview.

A. shortlisted       

B. listed       

C. screened 

D. tested

Câu 6:

Every week, his mother goes vĩ đại _____ university vĩ đại visit him while my mother has never come vĩ đại visit bầm since I went vĩ đại _____ university.

A. the-0      

B. the-the    

C. 0-0         

D. a-the

Xem thêm: is wiping out many kinds of plants and animals

TÀI LIỆU VIP VIETJACK