peter moved abroad for a fresh start. he regrets it now

Câu hỏi:

12/10/2021 21,677

Mark the letter A, B, C, or D to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Bạn đang xem: peter moved abroad for a fresh start. he regrets it now

Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now

A. Peter wishes he hadn’t moved abroad for a fresh start.

Đáp án chủ yếu xác

B. If Peter moved abroad for a fresh start, he would regret it.

C. Peter regrets not having moved abroad for a fresh start.

D. If only Peter had moved abroad for a fresh start.

Đáp án A

Kiến thức: Câu ước

Giải thích:

Dịch đề bài: Peter gửi đi ra quốc tế cho 1 khởi điểm mới mẻ. Bây giờ anh ấy đang được hối hận hận.

A. Peter ước anh ấy đang không gửi đi ra quốc tế cho 1 khởi điểm mới mẻ. (Đúng nghĩa, đích cấu trúc)

B. Nếu Peter gửi đi ra quốc tế cho 1 khởi điểm mới mẻ, anh ấy tiếp tục hối hận hận. (Sai nghĩa)

C. Peter tiếc nuối vì thế đang không gửi đi ra quốc tế cho 1 khởi điểm mới mẻ. (Sai nghĩa – thực sự là tiếp tục gửi đi ra nước ngoài)

D. Giá như Peter tiếp tục gửi đi ra quốc tế cho 1 khởi điểm mới mẻ. (Sai nghĩa – như C)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

_______you study for these exams,_______you will do

A. The harder / the better

B. The more / the much

C. The hardest / the best

D. The more hard / the more good

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Television can make things memorable for the reason that it presents information ________ an effective way

A. over

B. with

C. in

D. on

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

If you don't have anything ________ to lớn say, it's better to lớn say nothing

A. construct

B. construction

C. constructive

D. constructor

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

He decided to lớn withdraw from the powerboat race as he had a (n) ________ of danger

A. omen

B. premonition

C. foreboding

D. prediction

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Her husband bought her ______ when he went on holiday in Singapore last week

A. a beautiful silk yellow scarf

B. a beautiful yellow silk scarf

C. a beautiful yellow silk scarf

D. a beautiful yellow scarf silk

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

Students can only use technological devices to lớn complete their work _______ investment on notebooks and books

A. rather than

B. instead of

C. but for

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits

D. in case

TÀI LIỆU VIP VIETJACK