oxit là hợp chất của oxi với

Câu hỏi:

Oxit là hợp chất của oxi với?

Bạn đang xem: oxit là hợp chất của oxi với

A. Một nguyên tố phi kim 

B. Một nguyên tố kim loại

C. Một nguyên tố hóa học khác 

D. Nhiều nguyên tố hóa học khác

Đáp án đúng C.

Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác, nói cách khác, oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi, ví dụ Cacbon dioxit (CO2), lưu huỳnh dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

Ví dụ:

– Cacbon dioxit (CO2), lưu huỳnh dioxit (SO2), diphopho pentaoxit (P2O5)…

– Sắt (III) oxit (Fe2O3), đồng (II) oxit (CuO) , canxi oxit (CaO)…

Công thức chung của oxit là: MxOy Gồm có kí hiệu oxi O kèm theo chỉ số y và kí hiệu nguyên tố M (có hóa trị n) chỉ số x, 

Theo quy tắc hóa trị ta có: 2. y = n . x 

Có 4 loại oxit là:

1/ Oxit axit

– Thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit

– Ví dụ: 

Lưu huỳnh trioxit có công thức hóa học là SO3 tương ứng với axit sunfuric H2SO4

Xem thêm: sgk toán 7 kết nối tri thức

Cacbon đioxit có công thức hóa học là CO2 tương ứng với axit cacbonic H2CO3

Điphopho Pentaoxit có công thức hóa học là P2O5 tương ứng với axit là H3PO4

Lưu huỳnh đioxit có công thức hóa học là SO2 tương ứng với axit là H2SO3

2/ Oxit bazơ

– Thường là oxit của kim loại và tương ứng với một bazơ

– Ví dụ:

Natri oxit có công thức hóa học là Na2O tương ứng với bazơ là NaOH

Canxi oxit có công thức hóa học là CaO tương ứng với bazơ là Ca(OH)2

Bari oxit có công thức hóa học là BaO tương ứng với bazơ là Ba(OH)2

Đồng 2 oxit có công thức hóa học là CuO tương ứng với bazơ là Cu(OH)2

3/ Oxit lưỡng tính

Là những oxit khi tác dụng với dung dịch bazơ, và khi tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO.

4/ Oxit trung tính

Oxit trung tính còn được gọi là oxit không tạo muối, là những oxit không phản ứng với axit, bazơ,  nước.

Ví dụ: Cacbon monoxit – CO, Nitơ monoxit – NO,…

Xem thêm: công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây