our performance was to be the best one in this competition last night

Câu hỏi:

31/07/2020 36,805

Bạn đang xem: our performance was to be the best one in this competition last night

C. judged

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án C

A. cheer (v) tung hô, tung hô

B. Appear (v): xuất hiện tại, nhường nhịn như

C. Judge (v): Đánh giá

D. See (v): coi thấy

Dịch Phần trình biểu diễn của Shop chúng tôi được Review là hoặc nhất vô tối đua này.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The local celebrities joined hands đồ sộ ____ a fund-raising chiến dịch for charity.

A. solve

B. conserve

C. come up

D. launch

Câu 2:

My teacher assigned us a writing task about ____ of our favorite singers.

A. biology

B. biography

C. biodiversity

D. biochemist

Câu 3:

The ____ cheered loudly when the singers came out on the stage.

A. audience

B. spectator

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét

C. public

D. watcher

Câu 4:

John made má ____ a lot with his hilarious jokes.

A. laughing

B. đồ sộ laugh

C. laugh

D. laughed

Câu 5:

Lina, the ____ album of the new music band in our đô thị, will be uploaded on the trang web next week. I’m looking forward đồ sộ listening đồ sộ it.

A. debut

B. only

C. best-selling

D. individual

Câu 6:

That the young talented pianist won the Pulitzer Prizes has attracted ____ attention.

A. worldwide

B. scientific

C. undue

D. careful

TÀI LIỆU VIP VIETJACK