new sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to decrease

Câu hỏi:

01/04/2020 25,315

Bạn đang xem: new sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues to decrease

Mark the letter A,B,C,D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

New sources of energy have been looking for as the number of fossil fuels continues vĩ đại decrease 

B. been looking

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án là B.

“have been looking” -> “have been looked” Chủ ngữ là vật (New sources of energy) nên câu được phân tách ở dạng thụ động ở thì thời điểm hiện tại trả thành 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

She took a course in fine arts ………………starting her own business in interior design 

A. with a view to 

B. in terms of 

C. in order to 

D. with preference to

Câu 2:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

It is raining heavily with rolls of thunder. We ……………….such a terrible thunderstorm. 

A. would never see 

B. had never seen 

C. have never seen 

D. never see

Câu 3:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

The US president Barack Obama …………….an official visit vĩ đại Vietnam in May năm 2016, which is of great significance vĩ đại the comprehensive bilateral partnership

A. delivered 

B. paid 

Xem thêm: nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông cửu long là

C. offered 

D. gave

Câu 4:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

A waiter in a restaurant is talking vĩ đại a customer who has just finished his meal there. Select the most suitable response vĩ đại complete the exchange

- Waiter: “Here’s your bill, sir”

- Customer: “………………………”

A. Don’t mention it 

B. Can I pay by credit card?

C. What vì thế you have? 

D. You’re welcome

Câu 5:

Mark the letter A,B,C,D on your answer sheet vĩ đại indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

The science of medicine, which progress has been very rapid lately, is perhaps the most important of all sciences 

A. The science

B. which

C. very rapid

D. all sciences

Câu 6:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions

The Government has brought ………………a new law in an effort vĩ đại prevent further environmental deterioration

A. in 

B. about 

C. up 

D. on

Xem thêm: vì sao phong trào cần vương thất bại

TÀI LIỆU VIP VIETJACK