my mother couldn't bare waste she always made us eat everything on our plates

Câu hỏi:

23/03/2020 28,355

Bạn đang xem: my mother couldn't bare waste she always made us eat everything on our plates

A. couldn't bare

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án A

Kiến thức về kể từ vựng

Bare / beə(r)/: trần truồng => bear /beə(r)/ (V): chịu đựng đựng

Can't bear st/ doing st: ko thể chịu đựng được hình mẫu gì/ thực hiện gì

Tạm dịch: Mẹ tôi ko thể chịu đựng được đồ ăn bị quăng quật quá -mẹ luôn luôn bắt công ty chúng tôi ăn toàn bộ tất cả bên trên đĩa của tôi.

Cấu trúc không giống cần thiết lưu ý: make sb tự st: bắt ai cơ thực hiện gì

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Don‘t get angry with such a thing. It’s only a storm in a teacup.

A. serious problem  

B. trivial thing 

C. commercial tension 

D. financial issue

Câu 2:

The boy was let off lightly this morning due vĩ đại not having done his homework.

A. punished

B. promised 

C. commended  

D. persuaded

Câu 3:

Accumulations of sand can be formed by the action of waves on coastal beaches.

A. Acquisition

B. Requirement 

Xem thêm: soạn viết đoạn văn trình bày luận điểm

C. Inquiry 

D. Acknowledgement

Câu 4:

The river has been polluted with toxic waste from local factories.

A. strengthened

B. purified  

C. urbanized 

D. harmonized

Câu 5:

I ­­_____the book about artificial intelligence by tomorrow, then you can borrow it.

A. will finish

B. will be finishing 

C. will have finished 

D. finish

Câu 6:

I hate it when people ______assumptions about bầm based on my skin color.

A. make  

B. tự  

C. give 

D. take

TÀI LIỆU VIP VIETJACK