mrs mai and her friends from vietnam plan to attend the festival now

Câu hỏi:

01/09/2021 32,384

Bạn đang xem: mrs mai and her friends from vietnam plan to attend the festival now

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

Mrs. Mai (A) and (B) her friends from Vietnam (C) plan (D) to attend the festival now

Đáp án C

Chia thì theo như đúng trạng ngữ chỉ thời gian: now

Mrs. Mai and  her friends from Vietnam (plan) to lớn attend the festival now. Ta nên phân tách động kể từ plan trở thành thì lúc này tiếp diễn

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning to lớn each of the following questions

Every student is required to lớn write an essay on the topic

A. Every student might write an essay on the topic.

BEvery student must write an essay on the topic.

C. They require every student can write an essay on the topic.

D. Every student should write an essay on the topic.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

His parents are away on holiday. He really needs their help now

A. As long as his parents are at trang chủ, they will be able to lớn help him.

B. He wishes his parents were at trang chủ and could help him now.

C. If his parents are at trang chủ, they can help him now.

D. If only his parents had been at trang chủ and could have helped him.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

Helen wrote a novel. He made a cowboy film, too

A. Helen wrote not only a novel but also made a cowboy film.

B. Helen both wrote a novel as well as made a cowboy film.

C. Helen either wrote a novel or made a cowboy film.

Xem thêm: trong thiên nhiên cây tre có thể sinh sản bằng

D. Not only did Helen write a novel but she also made a cowboy film.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions

………..he worked, the more he earned

A. The more hard

B. The hard

C. The harder

D. The hardest

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the un­derlined word(s) in each of the following questions

ANU has maintained its position as Australia's top university.

A. conserve

B. remain

C. complain

D. conquer

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions

We are very grateful to lớn Professor Humble for his generosity in donating this wonderful painting to lớn the museum

A. meanness

B. sympathy

C. gratitude

D. churlishness

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân

TÀI LIỆU VIP VIETJACK