many living organisms depend largely on the environment for the satisfaction of its needs

Câu hỏi:

03/04/2020 23,619

Bạn đang xem: many living organisms depend largely on the environment for the satisfaction of its needs

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Many living organisms depend largely on the environment for the satisfaction of its needs.

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án D

Giải thích:

its => their

Chủ ngữ nhập câu là “organisms” (số nhiều), nên tao cần sử dụng tính kể từ chiếm hữu là “their”

Tạm dịch: hầu hết loại vật sinh sống dựa vào phần rộng lớn nhập môi trường xung quanh nhằm đáp ứng nhu cầu nhu yếu của bọn chúng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The trees _________

A. were grown by John yesterday in the backyard

B. were grown in the backyard yesterday by John

C. were grown in the backyard by John yesterday

D. in the backyard were grown yesterday by John

Câu 2:

Christopher Columbus _________ America more kêu ca 500 years ago.

A. discovered

B. has discovered

C. had discovered

D. discovers

Câu 3:

The academic year in England is _________  3 terms.

A. divided into

B. based on

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

C. believed in

D. shared with

Câu 4:

He rose from his chair and _________ her warmly.

A. protected

B. embraced

C. replaced

D. appreciated

Câu 5:

They agree that  a wife should maintain her _________ and appearance after marriage.

A. beautiful

B. beautifully

C. beauty

D. beautify

Câu 6:

A(n) _________child means a child who behaves badly and saddens his parents.

A. active

B. hard-working

C. obedient

D. mischievous

TÀI LIỆU VIP VIETJACK