julian dropped out of college after his first year. now he regrets it

Câu hỏi:

31/03/2020 50,719

Bạn đang xem: julian dropped out of college after his first year. now he regrets it

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Julian dropped out of college after his first year. Now he regrets it.

A. Julian regretted having dropped out of college after his first year.

B. Julian wishes he didn’t drop out of college after his first year.

C. Julian regrets having dropped out of college after his first year.

Đáp án chủ yếu xác

D. Only if Julian had dropped out of college after his first year.

Kiến thức: Cấu trúc “regret”

Giải thích:

(to) regret + V.ing: ăn năn hận về điều gì

Hành động “dropped out” ra mắt ở thì vượt lên trước khứ đơn, hành vi “regrets” ra mắt ở thì thời điểm hiện tại đơn, nên dùng cấu trúc: (to) regret + having V.p.p

  A. Câu A sai tự dùng động kể từ “regretted” ở dạng vượt lên trước khứ đơn.

  B. Cấu trúc ước ham muốn ở hiện tại tại: S + wish(es) + S + V.ed + … (Câu B sai tự hành vi “dropped out” ra mắt ở thì vượt lên trước khứ đơn, cần dùng cấu hình ước ham muốn ở vượt lên trước khứ)

  D. Only if: Chỉ khi (Câu D sai, cần sử dụng “If only” (giá như))

Tạm dịch: Julian ăn năn hận vì thế tiếp tục vứt học tập sau năm thứ nhất.

Chọn C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The sight of his face brought _______ to tướng mạ how ill he really was.

A. place

B. house

C. life

D. home

Câu 2:

He was pleased that things were going on _______.

A. satisfied

B. satisfactorily

C. satisfying

D. satisfactory

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

They are having their house being painted by a construction company.

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

A. having

B. their

C. being painted

D. construction

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Seth informed us of his retirement from the company. He did it when arriving at the meeting.

A. Only after his retiring from the company did Seth tell us about his arrival at the meeting.

B. Not until Seth said to tướng us that he would leave the company did he turn up at the meeting.

C. Hardly had Seth notified us of his retiring from the company when he arrived at the meeting.

D. No sooner had Seth arrived at the meeting phàn nàn we were told about his leaving the company.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Though I persuaded my quấn to tướng solve a very serious problem in the new management system, he just made light of it.

A. completely ignored

B. treated as important

C. disagreed with

D. discovered by chance

Câu 6:

More and more investors are pouring _______ money into food and beverage start-ups.

A. the

B. a

C. an

D. Ø

Xem thêm: hạt nhân càng bền vững khi có

TÀI LIỆU VIP VIETJACK