journalists can make mistakes so don't believe everything you read in the press

Câu hỏi:

21/03/2020 23,354

Bạn đang xem: journalists can make mistakes so don't believe everything you read in the press

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word (s) in each of the following questions.

Journalists can make mistakes, so sánh don't believe everything you read in the press.

C. reference books         

D. newspapers and magazines

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ đồng nghĩa tương quan - Kiến thức về kể từ vựng

Tạm dịch: Nhà báo cũng rất có thể có những lúc sai chính vì vậy chớ tin cậy tất cả được ghi chép bên trên báo.

 The press /pres/ (n): báo chí truyền thông = newspaper and magazines

Các đáp án khác:

A. publications /,pʌblɪ'keɪn/ (n): sự công thân phụ, sự xuất bạn dạng sách.

B. news bulletins (n): mẩu tin cậy tức

C. reference books (n) : sách tham lam khảo

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A lot of generous businessmen have ______ valuable contributions đồ sộ helping  needy people.

A. done      

B. taken          

C. made          

D. given

Câu 2:

Pha: "From my point of view, all family members should share the chores equally."

Tam: “____________________.”

A. It's a breathtaking view.      

B. You lied đồ sộ bủ.

C. But you're right.        

D. There's no doubt about it.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Hans told us about his investing in the company. He did it on his arrival at the meeting.

A. Only after investing in the company did Hans inform us of his arrival at the meeting.

B. Not until Hans told us that he would invest in the company did he arrive at the meeting.

Xem thêm: khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là

C. Hardly had he informed us about his investing in the company when Hans arrived at the meeting.

D. No sooner had Hans arrived at the meeting kêu ca he told us about his investing in the company.

Câu 4:

Most people will receive ______ benefits when sharing the housework in their family.

A. enormously          

B. enormity 

C. enormous         

D. enormousness

Câu 5:

I was encouraged đồ sộ ______ for the grandest prize in the nhảy competition.

A. try  

B. strive          

C. reach          

D. achieve

Câu 6:

It is no use ______ a girl that she doesn't need đồ sộ lose any weight.

A. convince

B. convincing       

C. đồ sộ convince      

D. to convincing

Câu 7:

Children with cognitive impairments may have ______ in learning basic skills  like reading, writing, or problem solving.

A. problem 

B. troubled     

C. difficulty    

D. challenge

Xem thêm: soạn viết đoạn văn trình bày luận điểm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK