janet wants to invite susan to go to the cinema

Câu hỏi:

29/08/2021 25,077

Bạn đang xem: janet wants to invite susan to go to the cinema

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Janet wants lớn invite Susan lớn go lớn the cinema.

- Janet: “Do you feel lượt thích going lớn the cinema this evening?” - Susan: “______.”

A. I don’t agree, I’m afraid

C. That would be great

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Giải thích: Lời đáp cần thiết thể hiện câu vấn đáp mang lại tiếng mời mọc lên đường coi phim.

A. Tôi e rằng tôi ko đồng ý

B. Quý khách hàng được kính chào đón

C. Điều ê thiệt tuyệt

D. Tôi cảm nhận thấy cực kỳ buồn chán

Dịch nghĩa: Janet ham muốn mời mọc Susan lên đường coi phim.

- Janet: “Tối ni chúng ta cũng muốn lên đường coi phim không?” - Susan: “Điều ê thiệt tuyệt.”

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

Children brought up in a caring environment tend lớn grow more sympathetic towards others

A. loving

B. dishonest

C. healthy

D. hateful

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions

She began lớn play the piano three years ago

A. She has played the piano since three years.

B. She has played the piano for three years.

C. She doesn’t play the piano now.

D. She stops playing the piano now.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions

He was (A) so (B) exhausted that he (C) felt asleep (D) at his desk

A.  so

B exhausted

C. feel asleep

Xem thêm: thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp

D. at

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions

The government does not know what lớn bởi with household rubbish in large cities

A. Little does the government know what lớn bởi with household rubbish in large cities.

B. It is unknown what lớn bởi with household rubbish in large cities by the government.

C. Rarely the government knows what lớn bởi with household rubbish in large cities.

D. Hardly any government knows what lớn bởi with household rubbish in large cities.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions

It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street

A. take no notice of

B. have no feeling for

C. show respect for

D. pay attention to

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

When the quấn walked into the office, his secretary _______

A.has been typing

B.was typing

C. is typing

D. had typed

Câu 7:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

Peter______ a better understanding of Algebra phàn nàn we do

A. makes

B. has

C. takes

D. gives