is wiping out many kinds of plants and animals

Câu hỏi:

20/03/2020 37,289

Bạn đang xem: is wiping out many kinds of plants and animals

A. Defoliation           

B. Deforestation    

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Kiến thức về kể từ vựng

A. defoliation /,di:,foʊli'eɪn/ (n): sự phá huỷ hoại

B. deforestation /,di:,fɔ:rɪ'steɪn/ (n): sự phá huỷ rừng

C. deformation /dir:fɔ:r'meɪn/ (n): sự biến đổi dạng

D. degradation /,degrə'deɪn/ (n): sự suy thoái

Tạm dịch: Sự phá huỷ rừng đang được làm mất đi dần dần nhiều loại động thực vật.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Food and drinks which strongly ______ the toàn thân can cause stress.

A. boost     

B. motivate 

C. encourage         

D. stimulate

Câu 2:

In Viet Nam, you shouldn't ________ at somebody's house on the first day of the  New Year unless you have been invited by the house owner.

A. show up

B. get up         

C. put up        

D. go up

Câu 3:

To Hoa, her father is the greatest person in the world and he always sets a good _______ for her.

A. role

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

B. behaviour         

C. example     

D. action

Câu 4:

They were so sánh _________ about joining the local volunteer group that they couldn’t sleep last night

A. excite     

B. excitement 

C. exciting  

D. excited

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word (s) in each of the following questions.

Local people have cut down the forests vĩ đại make way for farming.

A. allow farming vĩ đại take place 

B. lose way in farming

C. have a way of farming        

D. give way vĩ đại farming

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

We greatly respect  my teacher for all of the best things that she brought vĩ đại us.

A. look up vĩ đại

B. look forwards   

C. look for     

D. look down on

TÀI LIỆU VIP VIETJACK