interactive games could be used in order to keep students

Câu hỏi:

30/06/2020 36,674

Bạn đang xem: interactive games could be used in order to keep students

B. engaged

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án B

Giải thích: Ô trống rỗng cần thiết tính kể từ đem nghĩa bị động

Dịch: Các trò nghịch ngợm tương tác hoàn toàn có thể được dùng nhằm hấp dẫn học viên nhập cuộc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Although it was more phàn nàn an hour late, the superstar finally showed up and ____ the attention of the audience.

A. grabbed

B. held

C. paid

D. took

Câu 2:

We could mention some solutions and government ____ in the conclusion.

A. initiates

B. initiatives

C. initiations

D. initiators

Câu 3:

Each child had đồ sộ ____ a short speech đồ sộ the rest of the class.

A. do

B. carry out

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

C . make 

D. take

Câu 4:

The map of top ten most densely ____ countries in the world includes Monaco, Singapore, Bahrain, Malta and Bangladesh.

A. populated

B. populating

C. population

D. popular

Câu 5:

Don't worry. We're in good time; there's ____ đồ sộ hurry.

A. impossible

B. no need

C. no purpose

D. unnecessary

Câu 6:

Has the interviewer ____ the date? Yes, it's on next Monday.

 A. amend

B. fixed

C. moved

D. revised

TÀI LIỆU VIP VIETJACK