if you live in an extended family you'll have great joy and get support of other members

Câu hỏi:

21/03/2020 31,301

Bạn đang xem: if you live in an extended family you'll have great joy and get support of other members

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

If you live in an extended family, you'll have great joy and get tư vấn of other members.

A. close family          

B. traditional family        

C. nuclear family       

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Giải thích:

Extended family (n): đại mái ấm gia đình >< nuclear family (n): mái ấm gia đình phân tử nhân (có phụ huynh và con cái cái)

Dịch: Nếu các bạn sinh sống vô một đại mái ấm gia đình các bạn sẽ cảm nhận thấy cực kỳ vui mừng và cảm nhận được sự trợ giúp từ rất nhiều member không giống vô mái ấm gia đình.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A lot of generous businessmen have ______ valuable contributions to tướng helping  needy people.

A. done      

B. taken          

C. made          

D. given

Câu 2:

Pha: "From my point of view, all family members should share the chores equally."

Tam: “____________________.”

A. It's a breathtaking view.      

B. You lied to tướng bầm.

C. But you're right.        

D. There's no doubt about it.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Hans told us about his investing in the company. He did it on his arrival at the meeting.

A. Only after investing in the company did Hans inform us of his arrival at the meeting.

B. Not until Hans told us that he would invest in the company did he arrive at the meeting.

C. Hardly had he informed us about his investing in the company when Hans arrived at the meeting.

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

D. No sooner had Hans arrived at the meeting than thở he told us about his investing in the company.

Câu 4:

Most people will receive ______ benefits when sharing the housework in their family.

A. enormously          

B. enormity 

C. enormous         

D. enormousness

Câu 5:

I was encouraged to tướng ______ for the grandest prize in the nhảy competition.

A. try  

B. strive          

C. reach          

D. achieve

Câu 6:

It is no use ______ a girl that she doesn't need to tướng lose any weight.

A. convince

B. convincing       

C. to tướng convince      

D. to convincing

Câu 7:

Children with cognitive impairments may have ______ in learning basic skills  like reading, writing, or problem solving.

A. problem 

B. troubled     

C. difficulty    

D. challenge

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK