if the examiner can't make sense of what your essay is about you'll get the low mark

Câu hỏi:

15/08/2021 39,734

Bạn đang xem: if the examiner can't make sense of what your essay is about you'll get the low mark

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

If the examiner can't make sense of what your essay is about, you'll get the low mark.

D. understand

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D 

* Make sense of: nắm được, hiểu ý nghĩa

  1. communicate (v): uỷ thác tiếp
  2. estimate (v): dự trù, tấn công giá
  3. declare (v): khai báo
  4. understand (v): hiểu 

→ make sense of = understand

Dịch: Nếu giám khảo ko thể nắm được nội dung bài bác luận của khách hàng là gì, các bạn sẽ bị điểm thấp.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is combines each pair of sentences in the following questions.

It is such an interesting book. I have read it three times.

A. Such was the interesting book that I have read it three times.

B. Such interesting was book that I have read it three times.

C. Should the book be interesting, I have read it three times.

D. Only if it is an interesting book have I read it three times.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

She probably buys this house next week.

A. She doesn't have đồ sộ buy this house next week.

B. She may buy this house next week.

C. She should buy next house next week.

D. She must buy this house next week.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions.

“I bought these books last week”. He said

A. He said he had bought these books last week.

B. He said he had bought those books the week before.

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

C. He said he bought these books last week.

D. He said he bought these books the week before.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the option that best completes each of the following exchanges.

Linda and Peter are talking about safe driving.

~ Linda: "I think drink-driving should be severely punished.”

~ Peter"............ It may cause accidents or even deaths.”

A. I don't understand what you mean.

B. I don't think ví.

C. I absolutely agree with you.

D. You must be kidding.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was an interested book that I bought at Ngoc Binh Store last Sunday

A. interested

B. last Sunday

C. at

D. that

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions.

_______ they bởi not have much experience, their applications have been approved.

A. So that

B. Although

C. Because

D. As soon as

Xem thêm: có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m

TÀI LIỆU VIP VIETJACK