i really regret that you haven't told me about her family

Câu hỏi:

30/10/2020 36,992

Bạn đang xem: i really regret that you haven't told me about her family

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that is closest in meaning đồ sộ each of the following questions

I really regret that you haven't told má about her family.

A. If only you would tell má about her family.

B. If only I didn't regret that you hadn't told má about her family.

C. If only you had told má about her family.

Đáp án chủ yếu xác

D. If only you hadn't told má about her family.

Đáp án C

Kiến thức về thức fake định

If only + S+ Ved/V(cột 2) ( phân tách thì vượt lên trên khứ đơn): ước mang đến hiện nay tại

If only + S+ had +VP2: ước mang đến vượt lên trên khứ.

Tạm dịch: Tôi thực sự tiếc vì thế chúng ta chưa tính mang đến tôi về mái ấm gia đình cô ấy.

= Giá tuy nhiên chúng ta kể mang đến tôi về mái ấm gia đình cô ấy.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Television can make things ________ because it presents information in an things effective way.

A. memory 

B. memorial 

C. memorable

D. memorably

Câu 2:

China is one of the most _______ populated areas in the world.

A. wastefully 

B. perfectly

C. densely

D. completely

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or 19 on your answer sheet đồ sộ indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions.

My uncle is a businessman. He was ranked the wealthiest of the country.

Xem thêm: ngành công nghiệp nước ta hiện nay

A. My uncle is a businessman, ranking the weathiest of the country.

B. A businessman, my uncle, was ranked the the weathiest of the country.

C. My uncle, a businessman, was ranked the weathiest of the country.

D. A businessman, who is my uncle, was ranked the weathiest of the country. 

Câu 4:

People are not aware ______ the problem of overpopulation.

A. for

B. of 

C. at 

D. in

Câu 5:

Which channel tự you   ______ đồ sộ someone who likes animals?

A. suggest

B. recommend 

C. tell

D. talk

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

A. playwright

B. active

C. global

D. tonight

Xem thêm: soạn viết đoạn văn trình bày luận điểm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK