i didn't think his comments were very appropriate at the time

Câu hỏi:

21/03/2020 61,286

Bạn đang xem: i didn't think his comments were very appropriate at the time

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions

I didn't think his comments were very appropriate at the time.

A. suitable 

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

appropriate = suitable: phù hợp

Các đáp án còn lại:

B. correct: trúng

C. exact: đúng mực

D. righ: trúng, nên lẽ, mặt mũi phải

Dịch: Tôi ko nghĩ về điều phản hồi của anh ấy tao tương thích vô thời khắc này

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions

Professor Berg was very interested in the diversity of cultures all over the world.

A. conservation

B. changes 

C. number 

D. variety 

Câu 2:

Sometimes Mr. Pike has to tướng work very late ________ night to tướng bởi some important experiments

A. in 

B. on

C. at

D. for 

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to tướng each of the following questions.

They didn’t offer Ann the job.

A. Ann wasn’t offered them the job

Xem thêm: khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là

B. Ann wasn’t offered the job

C. Ann was offered the job by them

D. The job wasn’t offered Ann by them

Câu 4:

Don’t forget _________ home page as soon as you arrive at your destination.

A. to be called 

B. to call 

C. calling 

D. having called 

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to tướng each of the following questions.

The siêu xe was so sánh expensive that I didn’t buy it.

A. The siêu xe was too expensive for bủ to tướng buy

B. The siêu xe was not so sánh cheap that I couldn’t buy it

C. The siêu xe was cheap enough for bủ to tướng buy

D. The siêu xe was such expensive that I didn’t buy it

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

It was a nice day, so we decided going for a walk.

A. so

B. going 

C. walk 

D. It