his employees will have worked for two hours

Câu hỏi:

02/09/2021 29,263

Bạn đang xem: his employees will have worked for two hours

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

          his employees will have worked for two hours.

A. By the time the quấn arrives

Đáp án chủ yếu xác

C. after the quấn arrives

D. only when the quấn arrives

Đáp án A

Kiến thức: Mệnh đề chỉ thời hạn / Sự hòa phù hợp thì nhập mệnh đề

Giải thích:

Mệnh đề chủ yếu phân tách thì sau này => động kể từ nhập mệnh đề chỉ thời hạn phân tách thì thời điểm hiện tại (hiện bên trên đơn, thời điểm hiện tại trả thành).

Loại luôn luôn được những phương án B, C, D bởi sai thì.

by the time: cho tới khi

only when: khi

after” sau khi

when: khi

Tạm dịch: nhập khi ông công ty cho tới, người công nhân của ông tớ tiếp tục thao tác làm việc được 2 giờ

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions

She’s a bit down in the dumps because she’s got đồ sộ take her exam again

A. sad

B. embarrassed

C. confident

D. happy

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the un­derlined word(s) in each of the following questions

Before the advent of the railways, communications were slow and difficult

A. import

B. disappearance

C. introduction

D. arrival

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

The road đồ sộ our village . . . . . . . .  next year.

Xem thêm: đề toán lớp 3 học kì 2

A. is widened

B. will widened

C. can widened

D. will be widened

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

I saw Lisa at the museum when I ________ đồ sộ restaurant

A.  was going

B.  went

C.  have gone

D.  was going 

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

He went đồ sộ Ha noi yesterday , ___?

A. doesn’t he

B. did he

C. does  he

D. didn’t he

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the correct answer đồ sộ each of the following questions

He suffers .......... headaches

A. from

B.  with

C.  in

D.  by

Xem thêm: sách bài tập toán 9 tập 2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK