her family and friends have given her lots of

Câu hỏi:

13/03/2020 61,771

Bạn đang xem: her family and friends have given her lots of

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Her family and friends have given her lots of _________.

B. support

Đáp án chủ yếu xác

B

Sau “lots of” cần thiết kết phù hợp với 1 danh từ

A, B, C đều là danh kể từ nên loại D vì thế là tính từ

Loại C vì thế cần thiết danh kể từ chỉ vật

Loại A vì thế “support” là danh kể từ ko điểm được

=> Đáp án B

Tạm dịch: Gia đình và đồng minh của cô ấy ấy cỗ vũ cô ấy thật nhiều.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

I haven't met my grandparents for five years.

A. I often met my grandparents five years ago

B. I last met my grandparents five years ago

C. I have met my grandparents for five years

D. I didn't meet my grandparents five years ago

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

We _________there when our father died.

A. still lived

B. lived still

C. was still living

D. were still living

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

He has been selling motorcycles_________.

A. in ten years

Xem thêm: Đánh giá ưu nhược điểm của giày Sneaker hot hit trên thị trường

B. for ten years

C. ten years ago 

D. since ten years

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

He fell down when he _________towards the church.

A. run 

B. runs 

C. was running 

D. had run

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

By Christmas, I_________for you for 6 months.

A. shall work

B. shall have been working

C. have been working

D. shall be working

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Mark enjoys having fun by causing trouble. He's a very ____boy.

A. stubborn

B. mischievous

C. spoiled

D. bright

Xem thêm: volunteering offers many of the same social benefits

TÀI LIỆU VIP VIETJACK