he sounded panic stricken on the phone

Câu hỏi:

06/04/2020 31,504

Bạn đang xem: he sounded panic stricken on the phone

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

He sounded panic-stricken on the phone

A. terrified

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

- Panic-stricken /'pænik,strikən/ ~ Terrified /'terəfaid/ (adj): hoàng kinh hãi, khiếp sợ

- Troubled (adj): ko yên lặng, phiền lòng, bể chồn

E.g: You look troubled.

- Happy /‘haepi/ (adj): phấn khởi, hạnh phúc

E.g: He was very happy because he passed the exam.

- Disappointed /,disə'pɔint/ (adj): thất vọng

E.g: I was disappointed at the result.

Đáp án A (Anh tớ nghe dường như hoảng kinh hãi qua loa điện thoại cảm ứng.)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions
He was given a medal in ________of his service lớn the country

A. gratitude

B. knowledge

C. recognition

D. response

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions
She _______ má a very charming compliment on my painting

A. showed

B. paid

C. made

D. took

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

The children ran lớn the yard lớn see the dragon, but it was no longer there

A. The dragon had gone by the time the children ran lớn the yard

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

B. The dragon went by the time the children ran lớn the yard

C. When the children ran lớn the yard, the dragon was going

D. The dragon had gone alter the children ran lớn the yard

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions
He did not share his secrets with other people but he __________ in her

A. confessed

B. concealed

C. confided

D. consented

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

 “Please speak up a bit more, Jack. You’re hardly loud enough lớn be heard from the back”, the teacher said.

A. visible

B. edible

C. eligible

D. inaudible

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The exam lớn (A) become a lawyer is (B) on far the (C) most difficult he (D) has taken

A. become

B. on

C. most

D. has