for such a demanding job you will need qualifications soft skills and having full commitment

Câu hỏi:

23/03/2020 33,708

Bạn đang xem: for such a demanding job you will need qualifications soft skills and having full commitment

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

For such (A) a demanding job, you will need qualifications,(B) soft skills and having full (C)

 commitment.(D)

B. will need qualifications

D. commitment

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Đáp án D. having full commitment full commitment

Các dạng cấu tạo tuy nhiên song: N/ N/ N..., V-ing/V-ing/V-ing..., To V/To V/To V...

phía trước với 2 danh kể từ là: qualification, soft skills nên hâu phương nên người sử dụng 1 danh kể từ đ đáp ứng cấu tạo tuy nhiên tuy nhiên.

Tạm dịch: Đi với cùng 1 việc làm yên cầu nhiều nỗ lực, các bạn sẽ cần thiết chuyên môn, kĩ năng mượt và sự nhiệt tình không còn bản thân.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

She tried very hard to tát pass the driving test. She could hardly pass it.

A. Although she didn’t try hard to tát pass the driving test, she could pass it.

B. Despite being able to tát pass the driving test, she didn’t pass it.

C. No matter how hard she tried, she could hardly pass the driving test.

D. She tried very hard, sánh she passed the driving test satisfactorily.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Students are_______less pressure as a result of changes in testing procedures.

A. under

B. above

C. upon

D. out of

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Sorry for being late. I was_________in the traffic for more phàn nàn an hour.

A. carried on

Xem thêm: 35 đề ôn luyện toán lớp 4 (có đáp an)

B. held up

C. put off

D. taken after

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

Drivers are advised to tát get enough petrol because filling stations are few and far between on the highway.

A. easy to tát find

B. difficult to tát access

C. unlikely to tát happen

D. impossible to tát reach

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Tom is getting ever keener on doing research on_______.

A. biology

B. biological

C. biologist

D. biologically

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Mary is talking to tát a porter in the khách sạn lobby.

Porter: “Shall I help you with your suitcase?”

Mary: “______”

A. Not a chance.

B. That’s very kind of you.

C. I can‘t agree more.

D. What a pity!

Xem thêm: ý nghĩa của quá trình nguyên phân

TÀI LIỆU VIP VIETJACK