each child had to a short speech to the rest of the class

Câu hỏi:

30/06/2020 36,022

Bạn đang xem: each child had to a short speech to the rest of the class

C . make 

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Giải thích: make a speech (v) mang trong mình một bài xích nói

Dịch: Mỗi đứa trẻ con cần tuyên bố một quãng ngắn ngủi trước lớp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Although it was more than vãn an hour late, the superstar finally showed up and ____ the attention of the audience.

A. grabbed

B. held

C. paid

D. took

Câu 2:

We could mention some solutions and government ____ in the conclusion.

A. initiates

B. initiatives

C. initiations

D. initiators

Câu 3:

Interactive games could be used in order vĩ đại keep students ____.

A. engage

B. engaged

Xem thêm: soạn viết đoạn văn trình bày luận điểm

C. engagement

D. engaging

Câu 4:

The map of top ten most densely ____ countries in the world includes Monaco, Singapore, Bahrain, Malta and Bangladesh.

A. populated

B. populating

C. population

D. popular

Câu 5:

Don't worry. We're in good time; there's ____ vĩ đại hurry.

A. impossible

B. no need

C. no purpose

D. unnecessary

Câu 6:

Has the interviewer ____ the date? Yes, it's on next Monday.

 A. amend

B. fixed

C. moved

D. revised

TÀI LIỆU VIP VIETJACK