đun 12 gam axit axetic với 13 8 gam etanol

Câu hỏi:

23/10/2019 70,077

Bạn đang xem: đun 12 gam axit axetic với 13 8 gam etanol

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 quánh thực hiện xúc tác) cho tới Lúc phản xạ đạt cho tới hiện trạng cân đối, nhận được 11 gam este. Hiệu suất của phản xạ este hóa là

B. 62,5%

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

CH3COOH + C2H5OH H+,  t° CH3COOC2H5 + H2O

\({n_{C{H_3}COOH}} = \frac{{12}}{{60}} = 0,2\,\,mol\)

\({n_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{13,8}}{{46}}\) = 0,3 mol

Có: 0,2 mol axit < 0,3 mol ancol 

→ axit “ít dư” rộng lớn đối với ancol.

→ Hiệu suất phản xạ tính theo gót axit.

→ \({n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}}\)lý thuyết = \({n_{C{H_3}COOH}}\) = 0,2 mol

H% = \(\frac{{11}}{{88.0,2}} = 62,5\% \)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức phân tử công cộng của axit ko no 1 link C=C, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2n+2O2 (n ≥ 2)

B. CnH2nO2 (n ≥ 3)

C. CnH2n+2O2 (n ≥ 3)

D. CnH2nO2 (n ≥ 2)

Câu 2:

Cho những hóa học sau: CH3-O-CHO, HCOOH, CH3COOCH3, C6H5OH (phenol). Tổng số hóa học hoàn toàn có thể thuộc tính với hỗn hợp NaOH là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3:

Trung hòa 6 gam axit cacboxylic đơn chức X vì thế hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ nhận được 8,2 gam muối hạt. Công thức phân tử của X là?

A.

Xem thêm: i would have visited you before if there

B.

C.

D.

Câu 4:

Đốt cháy trọn vẹn 5,8 gam anđehit X nhận được 5,4 gam H2O và 6,72 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C4H8O

B. C3H6O

C. C2H4O

D. C4H6O2

Câu 5:

Cho 7,4 gam lếu láo hợp ý anđehit đơn chức phản xạ với AgNO3/NH3 nhận được 64,8 gam Ag. hiểu nhị anđehit sở hữu số mol đều nhau. Công thức của nhị anđehit là

A. HCHO và C2H5CHO

B. CH3CHO và C2H5CO

C. HCHO và CH3CHO

D. HCHO và C2H3CHO

Câu 6:

Sắp xếp những hóa học tại đây theo gót tách dần dần sức nóng chừng sôi: CH3COOH (1), HCOOCH3 (2), CH3CH2COOH (3), CH3COOCH3 (4), CH3CH2CH2OH (5)

A. (3) > (5) > (1) > (2) > (4)

B. (3) > (1) > (5) > (4) > (2)

C. (1) > (3) > (4) > (5) > (2)

D. (3) > (1) > (4) > (5) > (2)