drunk driving can lead to some tragic results

Câu hỏi:

13/09/2021 trăng tròn,604

Bạn đang xem: drunk driving can lead to some tragic results

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

Drunk driving can lead to tát some tragic results.

A. miserable

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức kiểm tra: Từ ngay sát nghĩa/ Tính kể từ

Tính kể từ tragic chỉ đặc thù bị thảm, thảm thương. Từ này ngay sát nghĩa nhất với tính kể từ "miserable, cũng ám chỉ đặc thù khốn khổ sở, xấu số, thảm hoảng hốt.

Như vậy, phương án A là thích hợp nhất.

Ý nghĩa của câu: Lái xe pháo Khi đang được say rượu rất có thể dẫn cho tới những kết quả thảm thương.

Các phương án còn sót lại ko thích hợp về nghĩa.

B. peaceful (adj): (tính chất) thanh tú, thanh bình, yên lặng bình.

C. delighted (adj): (cảm giác) ưng ý, yêu thích, vui sướng sướng.

D. lasting (adj): (tính chất) lâu nhiều năm, vững chắc và kiên cố.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

By the time you finish cooking they    their homework

A. will have finished

B. will finish

C. had finished

D. have finished

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions

We have been cooking for the tiệc ngọt for four hours

A. We didn’t start cooking for the tiệc ngọt until four.

B. We started cooking for the party  four hours ago.

C. We have four cooks  for the tiệc ngọt.

D. Cooking for the party  will be done in four hours.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

She's a woman with            no pretensions

A. ambitious

B. creative

Xem thêm: công thức tính lực đẩy ác si mét

C. idealistic

D. down-to-earth

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions

Thirty-one people have been injured in____________incidents throughout the day

A. violent

B. violence

C. violently

D. violate

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the option that best completes each of the fol­lowing exchanges

Mai and Tuan are talking about modern Robot

Mai: I believe that modern robots will be more intelligent and replace humans in many dangerous jobs.

Tuan: ____

A. That's just what I think of course.

B. That sounds interesting.

C. That's a good idea.

D. Why not? Believe me!

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

I hope things will start to tát look up in the new year

A. get better

B. get worse

C. become popular

D. get bored