dịch tiếng việt sang hàn quốc

Bạn đang được biết thương hiệu bản thân vô giờ Hàn chưa? Chắc chắn chúng ta đang được do dự thương hiệu bản thân khi dịch quý phái giờ Hàn là gì? Đừng quá thắc mắc lắng! Vài giây thôi, nội dung bài viết tiếp sau đây tiếp tục khiến cho bạn trả lời những vướng mắc trên! Cùng dịch thương hiệu giờ Việt quý phái Hàn nhé!

Hướng dẫn dịch thương hiệu giờ Việt quý phái giờ Hàn

Bạn đang xem: dịch tiếng việt sang hàn quốc

Hướng dẫn dịch thương hiệu giờ Việt quý phái giờ Hàn

Dịch bọn họ quý phái giờ Hàn 

Họ giờ Việt Tiếng Hàn Phiên âm
Cao Ko(Go)
Đàm Dam
Đào Do
Đinh Jeong
Đỗ Do
Dương Yang
Hồ Ho
Hoàng Hwang
Huỳnh Hwang
Ryeo
Lee
Ngô Oh
Nguyễn Won
Phạm Beom
Phan Ban
Trần Jin
Trình Jeong
Trịnh Jeong
Trương Jang
Woo
Woo
Vụ Woo
Vương Wang

Dịch thương hiệu giờ Việt quý phái Hàn

Tên giờ Việt vần A

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Ái Ae (애)
An Ahn (안)
Anh Yeong (영)
Ánh Yeong (영)

Tên giờ Việt Vần B

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Bách Baek/ Park (박)
Bàng Bang (방)
Bảo Bo (보)
Bân Bin (빈)
Bân Bin 빈)
Bích Pyeong (평)
Bùi Bae (배)

Tên giờ Việt vần C

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Cam Kaem (갬)
Cao Ko/ Go (고)
Căn Geun (근)
Cẩm Geum/ Keum (금)
Cha Cha (차)
Châu Joo (주)
Chí Ji (지)
Chinh Jeong (정)
Chính Jeong (정)
Chu Joo (주)
Chung Jong (종)
Ki (기)
Ku/ Goo (구)
Cung Gung/ Kung (궁)
Cương Kang (강)
Cường Kang (강)
Cửu Koo/ Goo (구)

Tên giờ Việt vần D

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Diên Yeon (연)
Diệp Yeop (옆)
Doãn Yoon (윤)
Dũng Yong (용)
Duy Doo (두)
Dương Yang (양)
Đại Dae (대)
Đàm Dam (담)
Đào Do (도)
Đạo Do (도)
Đạt Dal (달)
Đắc Deuk (득)
Đăng Deung (등)
Đặng Deung (등)
Điệp Deop (덮)
Đình Jeong (정)
Đoàn Dan (단)
Đỗ Do (도)
Đông Dong (동)
Đồng Dong (동)
Đức Deok (덕)

Tên giờ Việt vần G

Tên giờ Việt Sang giờ Hàn Phiên âm
Gia Ga (가)
Giang Kang (강)
Giao Yo (요)

Tên giờ Việt vần H

Tên giờ Việt Sang giờ Hàn Phiên âm
Ha (하)
Hách Hyeok (혁)
Hải Hae (해)
Hàm Ham (함)
Hàn Ha (하)
Hán Ha (하)
Hạnh Haeng (행)
Hào Ho (호)
Hảo Ho (호)
Hạo Ho (호)
Hằng Heung (흥)
Hân Heun (흔)
Hi Hee (히)
Hiền Hyeon (현)
Hiển Hun (훈)
Hiến Heon (헌)
Hiếu Hyo (효)
Hinh Hyeong (형)
Hoa Hwa (화)
Hoài Hoe (회)
Hoan Hoon (훈)
Hoàn Hwang (환)
Hoàng Hwang (황)
Hồ Ho (호)
Hồng Hong (홍)
Húc Wook (욱)
Huế Hye (혜)
Huệ Hye (혜)
Huy Hwi (회)
Huyền Hyeon (현)
Huỳnh Hwang (황)
Hứa Heon (허)
Hưng Heung (흥)
Hương Hyang (향)
Hường Hyeong (형)
Hữu Yoon (유)
Hựu Yoon (유)
Hỷ Hee (히)

Tên giờ Việt vần K

Tên giờ Việt Sang giờ Hàn Phiên âm
Khải Kae/ Gae (개)
Khang Kang (강)
Khánh Kang (강)
Khắc Keuk (극)
Khoa Gwa (과)
Không Son (손)
Khổng Gong/ Kong (공)
Khởi Kae/ Gae (개)
Khuê Kyu (규)
Khương Kang (강)
Kiên Gun (근)
Kiện Geon (건)
Kiệt Kyeol (결)
Kiều Kyo (교)
Kim Kim (김)
Kinh Kyeong (경)
Kính Kyeong (경)
Kỳ Ki (기)
Kỷ Ki (기)

Tên giờ Việt vần L

Tên giờ Việt Sang giờ Hàn Phiên âm
La Nam (나)
Yeo (여)
Lại Rae (래)
Lam Ram 람)
Lan Ran (란)
Lạp Ra (라)
Lâm Rim (림)
Ryeo o려)
Lệ Ryeo o려)
Liên Ryeon (련)
Liễu Ryu (류)
Long Yong (용)
Lỗ No (노)
Lợi Ri (리)
Lục Ryuk/ Yuk (육)
Lữ Yeo (여)
Lương Ryang (량)
Lưu Ryoo (류)
Ly Lee (리)
Lee (리)

Tên giờ Hàn vần M

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Ma (마)
Mai Mae (매)
Mạnh Maeng (맹)
Mao Mo (모)
Mẫn Min (민)
Mậu Moo (무)
Mi (미)
Miễn Myun (뮨)
Minh Myung (뮹)
My Mi (미)
Mỹ Mi (미)

Tên giờ Hàn vần N

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Na Na (나)
Nam Nam (남)
Nga Ahn (아)
Ngân Eun (은)
Nghệ Ye (예)
Nghĩa Bangbeob (방법)
Nghiêm Yeom (염)
Ngọc Ok (억)
Ngô Oh
Ngộ Oh (오)
Nguyên Won (원)
Nguyễn Won (원)
Nguyệt Wol (월)
Nhân In (인)
Nhi Yi (이)
Nhiếp Sub (섶)
Như Eu (으)
Ni Ni (니)
Ninh Nyeong (녕)
Nữ Nyeo (녀)

Tên giờ Hàn vần O

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Oanh Aeng (앵)
Oánh Aeng (앵)

Tên giờ Hàn vần P

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Phạm Beom (범)
Phan Ban (반)
Phát Pal (팔)
Phi Bi (비)
Phong Pung/ Poong (풍)
Phúc Pook (푹)
Phùng Bong (봉)
Phước Pook (푹)
Phương Bang (방)

Tên giờ Hàn vần Q

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Quách Kwak (곽)
Quang Gwang (광)
Quân Goon/ Kyoon (균)
Quốc Gook (귝)
Quyên Kyeon (견)
Quyền Kwon (권)

Tên giờ Hàn vần S

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Sắc Se (새)
Sơn San (산)

Tên giờ Hàn vần T

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Tạ San (사)
Tài Jae (재)
Tại Jae (재)
Tâm Sim (심)
Tân Sin (신)
Tấn Sin (신)
Thạch Taek (땍)
Thái Tae (대)
Thang Sang (상)
Thanh Jeong (정)
Thành Seong (성)
Thảo Cho (초)
Thăng Seung (승)
Thắng Seung (승)
Thẩm Sim (심)
Thân Shin (신)
Thất Chil (칠)
Thế Se (새)
Thị Yi (이)
Thích Seok (석)
Thiên Cheon (천)
Thiện Seong (선)
Thiều Seo (서)
Thịnh Seong (성)
Thôi Choi (최)
Thông Jong (종)
Thống Jong (종)
Thời Si (시)
Thu Su (수)
Thuận Soon (숭)
Thục Sook/ Sil (실)
Thùy Seo (서)
Thủy Si (시)
Thủy Si (시)
Thúy Seo (서)
Thụy Seo (서)
Thư Seo (서)
Thừa Seung (승)
Thương Shang (상)
Thy Si (시)
Tích Seok (석)
Tiên Seong (선)
Tiến Syeon (션)
Tiệp Seob (섭)
Tiết: Seol (설)
Tiêu So (소)
Tín Shin (신)
Toàn Cheon (천)
So (소)
Tố Sol (솔)
Tôn Son (손)
Tống Song (숭)
Trà Ja (자)
Trác Tak (닥)
Trãi Jae (재)
Trang Jang (장)
Trân Jin (진)
Trần Jin
Trần Jin (진)
Trấn Jin (진)
Trí Ji (지)
Trinh Jeong (정)
Trịnh Jeong (정)
Trúc Juk (즉)
Trương Jang (장)
Trường Jang (장)
Soo (수)
Tuân Joon/ Jun (준)
Tuấn Joon/ Jun (준)
Tuyên Syeon (션)
Tuyết Syeol (셜)
Từ Suk (숙)
Tương Sang (상)

Tên giờ Hàn vần V

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Văn Moon/ Mun (문)
Vân Woon (윤)
Vi Wi (위)
Viêm Yeom (염)
Việt Meol (멀)
Woo (우)
Woo (우)
Vương Wang (왕)
Vy Wi (위)

Tên giờ Hàn vần X

Tên giờ Việt Dịch quý phái giờ Hàn Phiên âm
Xa Ja (자)
Xuân Joon/ Jun (준)
Xương Chang (장)

Tên giờ Hàn vần Y

Tên giờ Việt Sang giờ Hàn Phiên âm
Yên Yeon (연)
Yến Yeon (연)

Bật mí cơ hội dịch thương hiệu giờ Việt quý phái Hàn

App dịch thương hiệu quý phái giờ Hàn – NAVER 

Đây là phần mềm được không ít người yêu thích nhằm dịch nghĩa và học tập giờ Hàn rất rất hiệu suất cao. Và cũng khá được dùng nhằm dịch thương hiệu giờ Hàn rất rất chuẩn chỉnh. App NAVER với những ưu thế như:

 • Ứng dụng không tính tiền trọn vẹn.
 • Dịch giờ Việt quý phái giờ Hàn rất rất nhanh gọn và ngược lại.
 • Tìm thám thính kể từ mới nhất đơn giản và dễ dàng.
 • Hỗ trợ tất cả chúng ta học tập tiếp xúc giờ Hàn

Google dịch giờ Hàn

Đây là phần mềm dịch thuật rất rất rất được quan tâm lúc này. Với kỹ năng dịch thật nhiều ngôn từ, và vô tê liệt không thể không có giờ Hàn. Ứng dụng này chiếm hữu những ưu thế như:

 • Hoàn toàn không tính tiền.
 • Dịch kể từ giờ Việt quý phái giờ Hàn nhanh gọn và ngược lại.
 • Hỗ trợ dịch 59 ngôn từ cho dù là khi nước ngoài tuyến.
 • Hỗ trợ chữ viết lách tay gửi trở nên văn bạn dạng dịch.

Kết luận 

Hy vọng rằng qua quýt nội dung bài viết này chúng ta đang được dịch được thương hiệu giờ Việt quý phái giờ Hàn. Nếu vẫn còn đấy do dự, vướng mắc về du học tập Nước Hàn, contact tức thì với VJ sẽ được tư vấn nhé!

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là

Gợi ý cho tới bạn

 •  TOP ngôi trường du học tập Nước Hàn ngành Logistics đẫy tiềm năng
 • Du học tập Nước Hàn ngành cai quản trị khách hàng sạn
 • Du học tập Nước Hàn ngành Thiết tiếp thời trang
 • Du học tập Nước Hàn ngành du ngoạn khách hàng sạn 
 • TOP ngôi trường du học tập Nước Hàn ngành Tổ chức Sự khiếu nại rất có thể chúng ta ko biết

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN DU HỌC VÀ THƯƠNG MẠI VJ 

 • Địa chỉ: T4-BT1-L4 Khu khu đô thị Intracom1, P.. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Trung tâm khơi tạo: T19-BT1-L4 Khu khu đô thị Intracom1, P.. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
 • Chi nhánh HCM: Số 43 đàng Tiền Lân 14, Bà Điểm, Hooc Môn, TP HCM
 • Phone: 092.405.2222
 • Mail: [email protected]
 • Website: https://vpc.org.vn/ – Facebook: https://www.facebook.com/Cong.Ty.VJ – Youtube: VJ VN – Du Học Hàn, Nhật

 

 

Xem thêm: is wiping out many kinds of plants and animals

5/5 - (1130 bình chọn)