đề tiếng anh lớp 3 học kì 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 (Có đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm gọi từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start bao gồm 2 đề ganh đua, có đáp án tất nhiên. Qua cơ, canh ty những em học viên lớp 3 xem thêm, luyện giải đề, rồi đối chiếu sản phẩm thuận tiện rộng lớn.

Bạn đang xem: đề tiếng anh lớp 3 học kì 2

Với 2 đề ganh đua cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, canh ty thầy cô thiết kế đề ganh đua học tập kì 2 mang lại học viên của tôi theo đuổi công tác mới mẻ. Hình như, rất có thể xem thêm thêm thắt đề ganh đua học tập học kì 2 môn Tiếng Anh 3 sách Cánh diều, Chân trời tạo ra, Kết nối trí thức. Mời thầy cô và những em nằm trong theo đuổi dõi bài xích viết:

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 i-Learn Smart Start – Đề 1

I. Read and match

Questions (Câu hỏi) Answers (Trả lời)
1. What’s this? a. May I have eggs?
2. What bởi you want to lớn eat? b. No, thank you
3. Can I eat a cookie? c. It’s Tom’s monster
4. Would you lượt thích some pizza? d. It’s on the chair
5. Where’s the helicopter? e. Yes, you can
6. Where’s are you going? f. Go straight
7. Where’s the zoo? g. She’s shopping at the market
8. How bởi I get to lớn the lake? h. I’m going to lớn the park
9. What’s Mom doing? i. It’s sunny
10. How’ s the weather? j. It’s on Water Street

II. Read and write

Mai’s house

There are five rooms in my house. There’s one kitchen and one big living room. There’s a small bathroom. There are three bedrooms. My bedroom is small. There are a lot of toys in my house. There are two toy cars in the living room. There’s a small ball in the kitchen. There are five teddy bears in my bedroom. There’s one yellow kite in my bedroom, too.

1. There are ……………. rooms in Mai’s house.

2. There are three …………………….

3. Mai’s bedroom is ………………

4. There are …………teddy bears in the bedroom.

III. Circle “True” or “False”

Sharing food

Lucy: “Tom, let’s eat! Here, have some pizza. And you don’t have a drink. Here, have some smoothie .”

Tom: “Oh, you don’t have a drink, Lucy. Here, have a soya milk. And you don’t have any food. Here, have some fish balls. It’s nice to lớn share.

Lucy says:

1. Have some fries. True False
2. Have some smoothie True False

Tom says:

3. Have a sandwich. True False
4. It’s nice to lớn share. True False

IV. Reorder the words.

1. and / thunder / There’s / lightning

……………………………………………………………..

2. the /Can / go / we / park?/ to

…………………………………………………………………

3. some /Would / chicken?/like / you

…………………………………………………………….

4. in/ Put /box. /soccer / the / ball / the

…………………………………………………………

5. can / What / eat? / I

…………………………………………………………………………

6. Where / going? / you / are

………………………………………………………………………

7. to/ I’m / bakery. / the / going

………………………………………………………………..

Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 i-Learn Smart Start – Đề 2

I. Choose the odd one out.

1. A. ball B. small C. kite
2. A. car B. boat C. monster
3. A. What B. Can C. Where
4. A. sunny B. skiing C. swimming
5. A. bakery B. supermarket C. go

II. Fill the blanks.

go; going; shopping; park; get;

1. Where are you _______?

2. How bởi I ____ to lớn the lake?

3. _____ straight.

4. She is _______ at the market.

5. I am going to lớn the _______

III. Choose the best answer

1. Anna and Peter are ______________.

A. cycling

B. skate

C. flies kites

2. ____________ are they playing football?

– In the park

A. How

B. What

C. Where

3. Her father is ____________ the living room.

A. at

B. in

C. on

4. ____________ notebooks are there in your bag?

A. Where

B. Do

C. How many

5. __________ Hana eating a banana?

Xem thêm: ý nào sau đây không đúng với ngành dịch vụ của nhật bản

A. Do

B. Are

C. Is

IV. Read and fill in the blanks

Hi, I’m Matt. I have many toys. I have five trucks, three dolls and seven planes. My friend Macy has some toys, too. She has two kites, six ships and one xế hộp. I lượt thích planes and Macy likes ships.

1. He has ______________ trucks.

2. He has three ______________ and seven ______________.

3. Macy has ______________ kites.

4. She has ______________ ships and ______________ xế hộp.

5. Matt likes ______________ and Macy likes ______________.

V. Put the words in order.

1. eat/ Can/ ice-cream/ I/ an/ ?

___________________________

2. can/ What/ see/ I/ ?

___________________________

3. here/ are/ Yes./ you/ .

___________________________

4. on/ It/ the/ is/ Wall street/ ./

___________________________

5. is/ weather/ How/ the/ ?

___________________________

ĐÁP ÁN

I. Choose the odd one out.

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – A; 5 – C;

Giải mến chi tiết

1. B tức là nhỏ, còn sót lại chỉ đồ gia dụng vật

2. C tức là quỷ quái vật, còn sót lại chỉ phương tiện

3. B tức là rất có thể, còn sót lại là kể từ nhằm căn vặn dạng Wh-question

4. C tức là tập bơi, còn sót lại chỉ hiện tượng kỳ lạ thời tiết

5. C tức là lên đường, còn sót lại chỉ địa điểm

II. Fill the blanks.

1. Where are you ___gong____?

2. How bởi I __get__ to lớn the lake?

3. __Go___ straight.

4. She is ____shopping___ at the market.

5. I am going to lớn the ___park____

III. Choose the best answer

1. A

2. C

3. B

4. C

5. C

IV. Read and fill in the blanks

1. He has _____five_________ trucks.

2. He has three _____dolls_________ and seven _______planes_______.

3. Macy has ______two________ kites.

4. She has _____six_________ ships and _______one_______ xế hộp.

5. Matt likes ______planes________ and Macy likes ______ships________.

V. Put the words in order.

1 – Can I eat an ice-cream?

2 – What can I see?

3 – Yes. Here you are.

4 – It is on the Wal street.

5 – How is the weather?

Cảm ơn các bạn tiếp tục theo đuổi dõi nội dung bài viết Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh 3 năm 2022 – 2023 sách i-Learn Smart Start 2 Đề ganh đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 2 (Có đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích nhớ là nhằm lại comment và Đánh Giá trình làng trang web với quý khách nhé. Chân trở thành cảm ơn.

 

Xem thêm: giai cấp có tiềm lực kinh tế nhưng không có quyền lực chính trị trong đẳng cấp thứ ba là