để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Câu hỏi:

09/07/2020 28,931

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

A. Assign(f2, ‘KQ.TXT’);

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘acb’; s2: ‘abcd’;

if s1 > s2 then write(s1) else write(s2);

Kết trái khoáy in đi ra screen là:

A. ‘abcd’

B. ‘acb’

C. ‘abcdacb’

D. ‘acbabcd’

Câu 2:

Cho s = ‘ABCDEF’, hàm copy (s, 3, 3) cho tới độ quý hiếm là:

A. ‘ABC’

B. ‘BCD’

C. ‘CDE’

D. ‘DEF’

Câu 3:

Cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘abcd’; s2: ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then write(s1) else write(s2);

Kết trái khoáy in đi ra screen là:

A. ‘abcd’

B. ‘1234’

C. ‘abcd1234’

Xem thêm: chuyên đề lí 10 kết nối tri thức

D. ‘1234abcd’

Câu 4:

Cho chương trình sau:

Program C_trinh_con;

Var d: char;

 X1: string;

Procedure Xoa (a: char ; var Xt:string);

 Var j: byte;

 Begin

  j := pos (a, Xt);

  while j < > 0 do

  begin

   delete(Xt, j, 1);

    j := pos(a, Xt);

  end;

 End;

Begin

 X1:=’SEPTEMBER’;

 d := ‘E’;

 Xoa (d, X1);

End.

a/ Hãy chạy tay đã cho ra sản phẩm theo dõi bảng khuôn bên dưới đây

b/ Hãy chỉ ra: đổi mới toàn viên, đổi mới toàn thể, thông số mẫu mã, tham lam số thực sự, thông số đổi mới,tham lam số giá trị vô công tác bên trên.

Câu 5:

Cho s = ‘Tran Hung Dao’, hàm length(s) cho tới độ quý hiếm bằng:

A. 11

B. 12

C. 13

D. 14

Câu 6:

Câu mệnh lệnh phanh đổi mới tệp f1 nhằm hiểu tài liệu sở hữu dạng:

A. reset(f1);

B. rewrite(f1);

C. read(f1);

D. write(f1);

Xem thêm: hiện tượng cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa được giải thích chủ yếu dựa vào hiện tượng