co2 ra ca(hco3)2

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng phương trình phản ứng Ccho CaCO3 tác dụng với CO2, sản phẩm thu được muối axit Ca(HCO3)2. Hy vọng thông qua phương trình phản ứng, bạn đọc vận dụng thành thạo vào giải bài tập. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng CaCO3 ra Ca(HCO3)2

CaCO3+ CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

2. Điều kiện phản ứng CaCO3 tác dụng với CO2

Bạn đang xem: co2 ra ca(hco3)2

Nhiệt độ thường

Canxi cacbonat phản ứng với CO2trong nước tạo thành canxi hidrocacbonat

Đây là phản ứng thuận nghịch tạo thạch nhũ trong hang động

3. Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Cho phương trình hóa học sau: CaCO3 + CO2+ H2O ⇌ Ca(HCO3)2

Phương trình hóa học trên là phản ứng

A. tạo thạch nhũ trong hang động

B. tạo macma

C. tạo muối CaCl2

D. tạo kết tủa xanh lam

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

Câu 2. Quá trình tạo thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi kéo dài hàng triệu năm. Quá trình này được giải thích bằng phương trình hóa học nào sau đây ?

A. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

B. Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O

C. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

Xem thêm: trong công nghiệp n2 được tạo ra bằng cách nào sau đây

D. CaCO3 + 2H+ → Ca2+ + CO2 + H2O

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Quá trình tạo thạch nhũ trong hang động là do: Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.

phản ứng nghịch: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 giải thích sự xâm thực của nước mưa

Câu 3. Phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi là

A. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2

B. Ca(OH)2+ CO2 → CaCO3 + H2O

C. Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2 + H2O

D. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 4. Dẫn luồng khí CO qua hỗn hợp gồm Fe2O3, CuO, MgO, Al2O3 (nung nóng). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là

A. Al2O3, Cu, MgO, Fe.

B. Al, Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

D. Al2O3, Fe2O3, Cu, MgO.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A

—————————————-

Xem thêm: soạn viết đoạn văn trình bày luận điểm